Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.14.6.3 Særligt om krav til resumé

►Efter begge ordninger skal der i oplysningerne indgå et kortfattet resumé af tilkendegivelsen.

Formålet med resuméet er, at det skal assistere den modtagende skattemyndighed i dens risikovurdering med hensyn til, om tilkendegivelsen potentielt kan medføre skatteundgåelse, skatteunddragelse etc. I første række skal resuméet understøtte en beslutning om, hvorvidt der er basis for at anmode om at få tilkendegivelsen tilsendt i sin helhed. Se herom afsnit A.A.3.14.10 Om den praktiske fremgangsmåde, når en udenlandsk tilkendegivelse ønskes leveret

Resuméet må under hensyn til disse formål for det første indeholde en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner. Dette er et krav efter DAC3 artikel 8a, stk. 6, litra b, og en retningslinje i vejledningen til udfyldelse af oplysningsskemaet i OECD BEPS Action 5-rapportens Annex C. Ifølge vejledningen bør resuméet også indeholde andre oplysninger, der kan støtte risikovurderingen. Resuméet bør derimod normalt ikke indeholde referencer til og detaljer om det afgivende lands skattelovgivning.

Kravene til resuméet under DAC3-ordningen er med virkning fra 1. januar 2023 skærpet ved en ændring af DAC artikel 8a, stk. 6, litra b, som er gennemført ved artikel 1, nr. 7, litra b i DAC7. Der stilles herefter krav om, at resuméet skal indeholde "alle andre oplysninger, der kan være til nytte for den kompetente myndighed i forbindelse med bedømmelsen af den mulige skatterisiko".

Det står ikke umiddelbart klart, hvilken virkning - hvis nogen - den ovennævnte skærpelse af DAC3-bestemmelsen vil få, eftersom det i forvejen var en forventning, at sådanne oplysninger gives i resuméet.

OECD-rapporten eksemplificerer dette element med en unilateral APA, hvor resuméet kan indeholde oplysning om typen af transaktion eller indkomst, der er omfattet af APA’en, og den prisfastsættelsesmetode, der er aftalt.   

Resuméet skal skrives på engelsk ved udveksling efter DAC3-ordningen og så vidt muligt på engelsk eller fransk ved udveksling efter OECD-ordningen.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.