Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.14.6.4 Hvilke oplysninger skal ikke udveksles?

►Indhold

Det afsnittet indeholder:

  • Fysiske personer, der berøres af en tilkendegivelse
  • Forretningshemmeligheder og ordre public
  • Bi- og multilaterale APAs med tredjelande (DAC3)                 

Fysiske personer, der berøres af en tilkendegivelse

Begge ordninger indeholder et forbehold om, at der ikke skal udveksles oplysninger om fysiske personer. Det betyder for det første, at hvis en tilkendegivelse kun angår én eller flere fysiske personer, skal tilkendegivelsen ikke udveksles, uanset om den i øvrigt opfylder alle andre betingelser for udveksling. Se DAC artikel 8a, stk. 4, og afsnit A.A.3.14.3 Fælles hovedtræk ved de to ordninger.

For det andet betyder det, at hvis der blandt de personer, der berøres af en tilkendegivelse, er en eller flere fysiske personer, skal tilkendegivelsen ganske vist udveksles, hvis kriterierne herfor er opfyldt, men oplysninger om den eller de fysiske personer skal ikke indgå i udvekslingen. Se DAC artikel 8a, stk. 6, litra a.

Bemærk

Eftersom den bagvedliggende præmis for begge ordninger er, at det er tilladt at udveksle oplysninger spontant, herunder oplysninger om en tilkendegivelse, kan det ikke antages, at udveksling af en tilkendegivelse bliver ugyldig, alene fordi den indeholder oplysninger om en fysisk person, der berøres af tilkendegivelsen.

Se også afsnit A.A.3.14.2 Retsgrundlagene om retsgrundlagene.   

Forretningshemmeligheder og ordre public

Udvekslingen skal ikke omfatte oplysninger, som ville røbe en erhvervsmæssig, industriel hemmelighed eller fremstillingsmetode. Udvekslingen skal heller ikke omfatte oplysninger, hvis udvekslingen ville være i strid med princippet om ordre public. Se DAC3 præambel nr. 9 og DAC artikel 8a, stk. 6, litra b, om resumé.

Disse begrænsninger er fælles for al udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder. De har sjældent konkret betydning, bl.a. af den årsag, at den myndighed, der modtager oplysningerne, selv er en skattemyndighed og selv er bundet af fortrolighedsforpligtelser. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.6 Tilfælde hvor oplysningerne ikke skal afgives

Bi- og multilaterale APAs med tredjelande (DAC3)

DAC3 præambel nr. 11 og DAC artikel 8a, stk. 3, beskriver en situation, hvor det ikke er muligt for en medlemsstat at udveksle oplysninger om en bi- eller multilateral forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning (APA) indgået med et tredjeland (dvs. et land eller en jurisdiktion uden for Unionen), fordi medlemsstatens retsgrundlag for indgåelse af APA’en med det pågældende tredjeland ikke tillader, at oplysninger videregives til tredjelande (dvs. her de andre EU-medlemsstater).

Ifølge DAC artikel 8a, stk. 3, 2. led, skal de oplysninger, der normalt skal udveksles om en APA efter artikel 8a, stk. 6, også udveksles i disse tilfælde, men de må ikke udveksles på baggrund af oplysninger, der fremgår af selve APA’en. I stedet skal udveksles de oplysninger, der fremgår af den anmodning, som en virksomhed har indsendt, og som har medført udstedelse af APA’en.

DAC artikel 8a, stk. 6, litra f, stiller krav om, at typen af tilkendegivelse skal angives. Se oversigten over valgmuligheder i afsnit A.A.3.14.4 Hvilke tilkendegivelser skal udveksles?. Det er muligt at angive som en særlig kategori, at der er tale om en bi- eller multilateral APA, hvor oplysningerne er baseret på anmodningen og ikke på selve APA’en.   

Bemærk

Da OECD-ordningen ikke indbefatter bi- og multilaterale APAs, men kun unilaterale APAs, forekommer problemstillingen ikke i forbindelse med OECD-ordningen. ◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.