Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.14.2.2 OECD-ordningen

►Inden for OECD er der aftalt udveksling af forhåndstilkendegivelser m.v. efter retningslinjer, der minder meget om DAC3-ordningen, se afsnit A.A.3.14.2.1 EU-ordningen (DAC3). De to ordninger er således parallelle, men ikke identiske.

OECD-ordningen er aftalt inden for rammerne af OECD’s og G20’s "BEPS Inclusive Framework" (BEPS står for Base Erosion and Profit Shifting Project). BEPS Inclusive Framework blev startet i 2013 og har i dag 143 lande og jurisdiktioner som medlemmer.

OECD og G20 udgav i 2015 "Action 5 2015 Final Report" med titlen "Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance", hereafter kaldet “OECD BEPS Action 5-rapporten". Rapportens kapitel 5 beskriver en ordning for obligatorisk spontan udveksling af oplysninger om "rulings". I dette afsnit af Den juridiske vejledning refereres der til rapporten som "BEPS Action 5-rapporten".  

Alle medlemmer af BEPS Inclusive Framework og har i princippet forpligtet sig til at udveksle oplysninger indbyrdes om "rulings" efter rapportens retningslinjer. I modsætning til DAC3 udgør rapporten imidlertid ikke en selvstændig juridisk hjemmel til udveksling af oplysninger, så hjemlen skal i stedet søges i bilaterale samarbejdsforhold mellem de to parter i udvekslingen, som tillader spontan udveksling af oplysninger. Det kan fx være en dobbeltbeskatningsoverenskomst, men der kan også være tale om, at begge parter er indtrådt i OECD’s og Europarådets multilaterale bistandskonvention.

Danmark er medlem af BEPS Inclusive Framework og har i kraft af sin deltagelse i bistandskonventionen og sine indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster hjemmel til at udveksle oplysninger spontant med næsten alle andre medlemmer af BEPS Inclusive Framework.

Bemærk

Hvilke skatter og afgifter der er omfattet af OECD-ordningen, afhænger af, om retsgrundlaget for udvekslingen er en dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller det er den multilaterale bistandskonvention. I relation til bistandskonventionen har alle deltagende jurisdiktioner offentliggjort, hvilke nationale skatter og afgifter de ønsker at anvende konventionen på. Danmark har i store træk indmeldt samtlige skatter og afgifter. Se BKI nr. 29 af 29. oktober 2001. Ordningens anvendelsesområde er således ikke indskrænket til kun at være direkte skatter.   

Se også

Se også afsnit

  • C.F.8.1.2.3 om OECD’s og Europarådets multilaterale bistandskonvention
  • C.F.8.2.2.26.1.3 vedrørende spontan udveksling af oplysninger
  • C.F.9.2 for et overblik over alle Danmarks samarbejdspartnere.◄
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.