Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.14.2.1 EU-ordningen (DAC3)

►Inden for EU findes der regler om udveksling af forhåndstilkendegivelser m.v. i Rådets direktiv (EU) 2015/2376 af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet.

Direktiv 2011/16/EU betegnes almindeligvis "DAC" - en forkortelse af dele af dets titel: Directive on Administrative Cooperation. Ændringsdirektivet, som er det andet ændringsdirektiv til DAC, betegnes almindeligvis "DAC3".

DAC3 har bl.a. indsat en ny bestemmelse, artikel 8a, i DAC med overskriften "Anvendelsesområde og betingelser for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger". Det fremgår af DAC3 præambel nr. 3, at ordningen skal ses i forlængelse af DAC’s regler, der forpligter medlemsstaterne til obligatorisk spontan udveksling af oplysninger i visse tilfælde. Se DAC artikel 9.   

DAC3 er implementeret i dansk ret ved lov nr. 1554 af 13. december 2016. 

Rådets direktiv (EU) 2021/514 af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU indeholder to mindre ændringer til artikel 8a, som er trådt i kraft den 1. januar 2023. Dette ændringsdirektiv, som er det sjette i rækken af ændringsdirektiver til DAC, betegnes almindeligvis "DAC7". DAC7 er implementeret i dansk ret ved lov nr. 902 af 21. juni 2022.

Bemærk

De skatter og afgifter, der er omfattet af DAC3-ordningen, er alle de skatter og afgifter, der er nævnt i DAC artikel 2. Det er grundlæggende alle skatter og afgifter, der ikke er undergivet regulering efter EU-reglerne om told, moms og harmoniserede punktafgifter. Direktivets anvendelsesområde er således i princippet ikke indskrænket til kun at være direkte skatter.    

Se også

Se også afsnit

  • C.F.8.1.2.4 om bistandsdirektivet
  • C.F.8.2.2.26.1.3 om de forskellige former for udveksling af oplysninger.◄
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.