Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.14.2.2 Bundgrænse for registrering ML § 48, stk. 1

Indhold

Dette afsnit omhandler bundgrænsen for registrering. Se ML (momsloven) § 48, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Bundgrænsen for registrering af momspligtige leverancer er på 50.000 kr. (inden for en 12-måneders periode). Se ML (momsloven) § 48, stk. 1.

Udenlandske virksomheder, der er registreret efter ML (momsloven) § 47, stk. 1, skal uanset omfanget af virksomheden altid registreres og betale moms. Det samme gælder momspligtige personer, der leverer nye transportmidler til andre EU-lande.

Momspligtige personer, der efter 50.000 kr.'s grænsen ikke behøver at lade sig registrere, kan vælge at lade sig registrere og betale moms. Se D.A.14.3 Valgfri registrering ML § 49.

Det er ikke i modstrid med momssystemdirektivet at nægte virksomheder etableret her i landet registreret efter ML (momsloven) §§ 50 - 50 c fradragsret. EU-retligt er fritagelsen for registrering i ML (momsloven) § 48 en afgiftsfritagelse. Danske virksomheder, der har ladet sig registrere efter §§ 50 - 50 c, i stedet for §§ 47, 49, 51 eller 51, har derved fravalgt fradragsret mod til gengæld efter § 48 at undlade af betale salgsmoms af indenlandske leverancer. Se D.A.14.1.2 Anmeldelse til registrering ML § 47, stk. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-716/18, CT

Artikel 288, stk. 1, nr. 4), i Momssystemdirektivet skal fortolkes således, at udlejning af en fast ejendom foretaget af en afgiftspligtig fysisk person, hvis økonomiske virksomhed omfatter udøvelse af flere liberale erhverv samt udlejning af denne faste ejendom, ikke udgør en "bitransaktion" i bestemmelsens forstand, når denne transaktion udføres inden for rammerne af en af den afgiftspligtige person udøvet sædvanlig erhvervsmæssig virksomhed.  
C-388/18, B Fastsættelse af omsætningen med henblik på anvendelsen af særordningen for små virksomheder i momssystemdirektivets artikel 281-294 , jf. ML (momsloven) § 48, skal ske på grundlag af alle beløb uden moms, som den afgiftspligtige person har modtaget eller modtager, jf. direktivets artikel 288, stk. 1, nr. 1), uafhængigt af de nærmere bestemmelser om, hvordan disse beløb pålægges afgift efter særordningen for afgiftspligtige videreforhandler, jf. direktivets artikel 315 og ML (momsloven) § 70. Se også SKM2010.838.SR vedrørende særordningen for rejsebureauer, jf. ML (momsloven) §§ 67-68 a.

C-97/09, Ingrid Schmelz

En bundgrænse for registrering, som kun gjaldt indenlandske afgiftspligtige personer, var behørigt begrundet i hensynet til at undgå momsunddragelse og misbrug. Bundgrænsen var dermed ikke i strid med EU-traktatens grundlæggende friheder.

 
Landsskatteretten

SKM2018.277.LSR

Sagen angiver retningslinjerne for, hvornår en virksomhed falder ind under 50.000 kr.’s grænsen for registreringspligt efter momsloven.

I den konkrete sag udtalte Landsskatteretten :

Pligten til at lade sig registrere indtræder på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at den momspligtige omsætning vil overstige registreringsgrænsen på 50.000 kr.

Virksomheden har udstedt den første faktura i januar 2013. Allerede på dette tidspunkt anses det for åbenbart, at virksomhedens omsætning ville overstige 50.000 kr. inden for 12 måneder. Der er herved lagt vægt på, at virksomheden har været indehaverens eneste dokumenterede indtægtskilde i indkomstårene 2013 og 2014, og at det må have stået indehaveren klart, at en indtægt på 50.000 kr. ikke kan anses for nok til at opretholde en antagelig levefod.

Virksomheden er derfor momspligtig allerede fra udstedelsen af den første faktura i januar 2013.

Landsskatteretten stadfæster på baggrund heraf SKATs afgørelse. 

 

Skatterådet

SKM2010.838.SR

En rejsearrangør vil være registreringspligtig, når det samlede beløb eksklusiv moms, der skal betales af de rejsende for rejseydelser omfattet af særordningen for rejsebureauer, og øvrige vederlag eksklusiv moms, der modtages for andre momspligtige ydelser, overstiger 50.000 kr.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.