Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.9.5.1 Egentlig afbrydelse af forældelse

Indhold

Dette afsnit handler om egentlig afbrydelse af forældelse efter forældelsesloven.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Lov nr. 1253 af 17. november 2015 bestemmer, at forældelsesfristen for fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos RIM den 19. november 2015 eller senere tidligst regnes fra den 20. november 2018. Fristen er ved lov nr. 814 af 9. juni 2020  ændret til 20. november 2021. Efter lovens standses forældelsesfristen for alle retskraftige fordringer, således at forældelsesfristen ved "standsningsperiodens" udløb afbrydes, og der fra 20. november 2021 løber en ny (sædvanlig) forældelsesfrist efter forældelseslovens almindelige regler.

Loven omfatter ikke:

  • Forlængelse af den absolutte 10-årige frist i forældelseslovens § 3, stk. 2, idet denne frist ikke omfatter krav under inddrivelse, men alene er gældende til det tidspunkt, hvor fordringshaveren opnår kendskab til fordringen eller skyldneren.

  • Forvandlingsstraf for bøder, se afsnit G.A.3.7.1 Gæld opstået ved strafbare forhold

  • Udenlandske fordringer, hvor forældelsen er underlagt de udenlandske regler, hvilket bl.a. vil være gældende for fordringer, der er under inddrivelse hos Skatteforvaltningen i medfør af fx Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse.

Se også

Se også afsnit G.A.2.4 Forældelse af fordringer under inddrivelse om forældelse af fordringer under inddrivelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.