Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.9.5.1.10 Afbrydelse af forældelse ved modregning

Indhold

Dette afsnit handler om af afbrydelse af forældelse ved modregning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betingelser for at forældelsen afbrydes
  • Hvornår regnes ny forældelsesfrist fra?

Regel

Ved lov nr. 1500 af 23. december 2014 er det bestemt, at forældelsesfristen afbrydes ved RIMs afgørelser om modregning, når disse træffes efter 1. marts 2015. Se FORÆL § 18, stk. 4.

Betingelser for at forældelsen afbrydes

Forældelsen afbrydes ved RIMs underretning til skyldneren om afgørelse om modregning

For at afbryde forældelsen skal to betingelser være opfyldt:

        a) der skal være truffet en afgørelse om modregning

        b) underretning om afgørelsen skal være kommet frem til skyldner

Det er RIM, der har bevisbyrden for, at en afgørelse om modregning er kommet frem, og derved har afbrudt forældelsen. Se SKM2014.150.HR.

Hvornår regnes ny forældelsesfrist fra ?

Er forældelsen afbrudt ved underretning om afgørelse om modregning, regnes den nye forældelsesfrist fra den dag, da afgørelsen om modregning træffes. Se FORÆL (forældelsesloven) § 19, stk. 6, 3. pkt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.