Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.9.5.1.9 Henstand

Efter inddrivelsesbekendtgørelsen har RIM mulighed for at give skyldner henstand, når skyldner ikke aktuelt har betalingsevne, eller hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Der er ikke tilsigtet nogen ændring af den foreliggende praksis med hensyn til fastlæggelse af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt, heller ikke i de tilfælde, hvor skyldner efter anmodning har fået henstand. Se bemærkningerne til FORÆL § 2.

Efter praksis afbrydes forældelsen, når en anmodning om henstand imødekommes. En ny forældelsesfrist løber fra udløbet af henstandsperioden. Tilsvarende gælder i forbindelse med henstand efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 51 som følge af klage, se A.A.12.1 Henstand i forbindelse med klager og TfS1999,331ØLD

Det er kun henstand, der gives efter skyldners anmodning, der medfører, at forældelsesfristen afbrydes.

Grunden er, at parterne har indgået en aftale om henstand, indtil et bestemt tidspunkt eller indtil en bestemt begivenhed indtræffer. På den måde udskydes kravets forfaldstid til udløbet af henstandsperioden, fordi dette er det aftalte tidspunkt, hvor fordringen kan kræves betalt.

Hvis RIM ensidigt giver henstand, uden ansøgning, afbrydes forældelsen ikke.

Oversigt over domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse  Afgørelsen i stikord Yderligere
kommentarer
Landsretsdomme
SKM2015.403.ØLR

I Byrettens dom, offentliggjort som SKM2014.386.BR, fandt byretten, at Skatteforvaltningens bevillinger om henstand var gyldige, selvom henstandsbevillingerne skete på grundlag af en fejlagtig antagelse om, at en verserende højesteretssag havde betydning for Skatteforvaltningens krav mod sagsøgerne. Skatteforvaltningens afgørelse om henstand, uanset den urigtige forudsætning, havde derfor haft forældelsesafbrydende virkning.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom og tilføjede, at henstandssagerne var rejst efter ansøgning fra de pågældende skatteyders repræsentant, med hvem de måtte identificeres.

Landsretten stadfæster byrettens dom SKM2014.386.BR.
TfS1999,331ØLD Skattekrav anses først for forfaldent ved udløbet af meddelt henstand. Bemærk :
Henstanden anses
for ophørt, når
der træffes
afgørelse eller
afsiges dom.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.