Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.9.5.1.9 Henstand (væsentlig ændringer)

Henstand i henhold til SFL (skatteforvaltningsloven) § 51

►Det har siden Højesterets dom i UfR 1930.68 H ligget fast, at en henstand i forbindelse med en påklage af skatte- eller afgiftskrav (en såkaldt "ligningsmæssig henstand") bevirker, at starttidspunktet for forældelsesfristen udskydes til henstandsperiodens udløb.

Dette medfører, at en afgørelse om  henstand efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 51 som følge af klage, vil afbryde forældelsen. se afsnit A.A.12.1 Henstand i forbindelse med klager,  UfR 1989.1046 H og TfS1999,331ØLD. Når henstanden ophører enten som følge af en afgørelse eller udløb af henstandsperioden, løber en ny forældelsesfrist af samme længde som den afbrudte.◄

Henstand udenfor SFL (skatteforvaltningsloven) § 51

Efter praksis afbrydes forældelsen, når en anmodning om henstand imødekommes. En ny forældelsesfrist løber fra udløbet af henstandsperioden. 

►Det er dog en betingelse, at henstanden ikke ensidigt er bevilget af Skatteforvaltningen, men bevilget efter en ansøgning fra skatteyderen.

Dette medfører også, at hvis kreditor ensidigt indrømmer henstand med betalingen, udskydes forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ikke. Se. f.eks. TfS 2000, 748 V.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.3.1 Reglerne om inddrivelsesmæssig henstand Reglerne om inddrivelsesmæssig henstand.◄

Oversigt over domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse  Afgørelsen i stikord Yderligere
kommentarer
Højesteretsdomme
►UfR 1989.1046 H◄ ►Skattekravet var ikke forældet efter 1908-forældelsesloven, da S inden udløbet af 5 års fristen søgte og fik henstand med betaling af skatten, indtil klagesagens afgørelse forelå, hvorfor skattekravet ikke var forfaldet før udløbet af den meddelte henstand.◄  
Landsretsdomme
SKM2015.403.ØLR

I Byrettens dom, offentliggjort som SKM2014.386.BR, fandt byretten, at Skatteforvaltningens bevillinger om henstand var gyldige, selvom henstandsbevillingerne skete på grundlag af en fejlagtig antagelse om, at en verserende højesteretssag havde betydning for Skatteforvaltningens krav mod sagsøgerne. Skatteforvaltningens afgørelse om henstand, uanset den urigtige forudsætning, havde derfor haft forældelsesafbrydende virkning.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom og tilføjede, at henstandssagerne var rejst efter ansøgning fra de pågældende skatteyders repræsentant, med hvem de måtte identificeres.

Landsretten stadfæster byrettens dom SKM2014.386.BR.
►TfS 2000, 748V◄ ►Landsretten fandt, at skattekravene var forældede, idet det ikke var bevist, at der forelå en bindende henstandsaftale, der havde udskudt forældelsen◄  
TfS1999,331ØLD Skattekrav anses først for forfaldent ved udløbet af meddelt henstand. Bemærk:
Henstanden anses
for ophørt, når
der træffes
afgørelse eller
afsiges dom.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.