Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.3.1 Reglerne om henstand

Som led i inddrivelsen kan RIM tillade henstand med betalingen. Se INDOG § 3, stk. 3. Reglen gælder både for fysiske og juridiske personer.

Der er også fastsat særskilte regler om henstand for fysiske personer. Se inddrivelsesbekendtgørelsen §§ 6 og 7.

RIM kan bevilge henstand, når skyldneren efter reglerne i bekendtgørelsen § 5, stk. 1, og stk. 3, eller kapitel 6 ikke aktuelt har betalingsevne. Se inddrivelsesbekendtgørelsen § 6, stk. 1.

RIM kan også bevilge henstand, når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor. Se inddrivelsesbekendtgørelsen § 6, stk. 2.

Henstand, der er bevilget efter bekendtgørelsen § 6, er ikke til hinder for, at RIM kan foretage og realisere udlæg, modregning, indtrædelse og gennemføre særskilt lønindeholdelse. Se inddrivelsesbekendtgørelsen § 7.

Henstand med betalingen i øvrigt afskærer heller ikke det offentliges adgang til at foretage modregning i udbetalinger fra det offentlige. Se INDOG § 9, stk. 1.

Der kan gives henstand med de samme beløb, som kan eftergives. På personområdet er der dog mulighed for at give henstand i videre omfang end blot til kravstyper, som kan eftergives af RIM. Udenlandske krav, visse underholdskrav og krav til offentligt ejede selskaber mv. kan således omfattes af henstand.

Henstand sker efter ansøgning. Henstand efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 6, stk. 1, sker dog, når RIM konstaterer, at skyldneren ikke aktuelt har betalingsevne.

I det omfang, der i den øvrige lovgivning er fastsat nærmere regler om henstand med betalingen, er det disse regler, der gælder.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

Få vurderet din skattesag
,, Er du uenig med SKAT, kan det være en fordel at få en uafhængig vurdering af sagen, inden du tager stilling til, hvordan du skal forholde dig. Er chancen for at få medhold større end risikoen for, at du trækker det korteste strå?
Få vurderet din skattesag...  

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.