Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.3.2 Henstand med indregnet restskat

Indhold

Dette afsnit handler om opkrævningsmæssig henstand med indregnet restskat.

  • Regel
  • Henstand med indregnet restskat
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Er udskrivningsdatoen for den skattepligtiges årsopgørelse senest den 1. oktober i året efter indkomståret,

  • overføres den del af restskatten med eventuelle skyldige renter efter KSL § 63, der ikke overstiger et grundbeløb på 18.300 kr. (2010-niveau) med tillæg af et til den overførte restskat svarende tillæg efter KSL § 63, som et yderligere tilsvar for det efterfølgende år, til hvis dækning der opkræves yderligere A-skat, B-skat eller arbejdsmarkedsbidrag for dette år. Skatteministeren fastsætter regler om opkrævningen. De skattebeløb, der er opkrævet for et år, hvortil der er overført restskat mv., anses for medgået først til dækning af den overførte restskat mv.

Se KSL § 61, stk. 3.  

Der er i KSL § 73D og § 89, stk. 2 hjemmel til at bevilge henstand med indregnet restskat.

Henstand med indregnet restskat

Med lov nr. 1499 af 18.12.2013 er der i KSL § 89, stk. 2, indført en hjemmel til at bevilge henstand med indregnede restskatter på et objektivt grundlag.

Henstand med indregnet restskat meddeles således, hvis indregningen medfører, at der hos personen ikke ville kunne gennemføres inddrivelse ved en afdragsordning, der er baseret på personens aktuelle nettoindkomst, i tilfælde af forfalden gæld til det offentlige. Henstand gives med den del af restskatten m.v., hvormed den forskudsskat, der opkræves, efter at told- og skatteforvaltningen har modtaget anmodningen om henstand, er blevet forhøjet.

En henstand efter denne bestemmelse bevirker derfor for resten af året efter henstandsbevillingen en normalisering af forskudsskatten, der med henstanden bringes ned på det beløb, den ville have lydt på, hvis indregning ikke var sket.

Som følge af Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i SKM2013.666.LSR vil der dog fortsat være mulighed for at bevilge henstand efter KSL § 73 D ud fra en konkret, individuel vurdering. Se SKM2013.691.SKAT om afgørelsen og SKATs praksis herefter.

Henstanden gives i begge tilfælde til indregningsårets udløb.

Udgangspunktet for bevilling af henstand med indregnede restskatter er, at SKAT benytter KSL § 89, stk. 2, som hjemmel ved henstandsansøgninger og kun bruger KSL § 73 D, hvis ansøgeren ikke opfylder indkomstkravet i KSL § 89, stk. 2.

Reglen i KSL § 89, stk. 2, er en objektiv regel, hvilket indebærer, at en ansøger, der opfylder de økonomiske betingelser herfor, skal bevilges en henstand.

Hvis borgeren ikke opfylder betingelserne for at få henstand efter KSL § 89, stk. 2, skal SKAT oplyse borgeren om, at henstand eventuelt kan bevilges efter KSL § 73 D. SKAT skal i denne forbindelse anmode borgeren om at fremlægge supplerende oplysninger til vurdering heraf. Dette indebærer blandt andet, at der skal udfyldes et budgetskema, der bruges ved en egentlig betalingsevnevurdering efter inddrivelsesbekendtgørelsens kap. 6.

KSL § 73 D kan anvendes, hvor indregningen udgør en velfærdstrussel for ansøgeren. Det vil sige, at man bringes under det rådighedsbeløb, der anses for nødvendigt for at kunne opretholde sin velfærd. Dette rådighedsbeløb opgøres efter inddrivelsesbekendtgørelsens satser.

Henstandsreglen i KSL § 89, stk. 2, vil dog som regel skulle bruges i disse tilfælde, hvor indregningen udgør en velfærdstrussel. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor den objektive, nettoindkomstbaserede regel i KSL § 89, stk. 2, ikke kan anvendes, men hvor der som følge af ganske særlige omstændigheder alligevel vil kunne opstå en velfærdstrussel ved indregning med restskat. Dette kan eksempelvis være ved alvorlig sygdom, der udløser store medicinudgifter, som der alene kan tages højde for ved en individuel betalingsevnevurdering efter inddrivelsesbekendtgørelsens kap. 6.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet visere relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser
SKM2013.666.LSR Ifølge Landsskatteretten fandt KSL §73D anvendelse i en situation hvor klagerens økonomiske situation, efter indregning af restskat, var af en sådan størrelse, at klageren ikke kunne opretholde en beskeden levefod. Landsskatteretten fandt derfor, at det forhold at klageren var velfærdstruet var et forhold, der kunne bevirke henstand efter KSL § 73D Afgørelsen er kommenteret i SKM2013.691.SKAT
Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.