Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.9.5.1.7 Universalforfølgning

Ved indgivelse af konkursbegæring og ved anmeldelse af fordringen i konkurs-, tvangsakkord- eller dødsbo eller i forbindelse med gældssanering sker der afbrydelse af forældelsen. Se FORÆL § 17.

Forældelse afbrydes ved

  • indgivelse af en på fordringen støttet konkursbegæring
  • anmeldelse af fordringen i et konkursbo
  • anmeldelse af fordringen til rekonstruktøren i forbindelse med rekonstruktionsbehandling eller indledning af gældssanering
  • anmeldelse af fordringen i et dødsbo efter dettes udstedelse af proklama og
  • anmeldelse af fordringen, efter at skyldneren har udstedt proklama.

Hvis afbrydelsen sker ved indgivelse af en konkursbegæring, der er støttet på en fordring eller ved anmeldelse af fordringen i et konkursbo, har afbrydelsen også virkning i forhold til skyldner personligt. Se FORÆL § 17, stk. 1, nr. 1 og 2.

Hvis afbrydelsen sker ved anmeldelse af fordringen i et dødsbo efter dettes udstedelse af proklama har afbrydelsen også virkning i forhold til skyldnerens arvinger. Se FORÆL § 17, stk. 1 nr. 4.

Er en ikke-forældet fordringen anmeldt

  • i et konkursbo
  • i forbindelse med rekonstruktionsbehandlign eller indledning af gældssanering
  • i et dødsbo efter dettes udstedelse af proklama
  • efter at skyldneren har udstedt proklamaindenfor proklamafristen

indtræder forældelse ikke før udløbet af forældelsesfristen henholdsvis afholdelse af det i KL § 169 omhandlede møde. Se FORÆL § 17, stk. 3.

Det er en betingelse for, at der sker en egentlig afbrydelse af forældelsen ved anmeldelse af krav, at kravet anerkendes eller prøves, ellers sker der kun foreløbig afbrydelse. Se afsnit A.A.9.5.2.

Bestemmelsen i KL § 241 er ophævet, men forældelseslovens regler, herunder § 17 finder som udgangspunkt også anvendelse i relation til specielle forældelsesregler i anden lovgivning. Se FORÆL § 28.

DSL (dødsboskifteloven) § 82, stk. 5, der ikke alene regulerer anmeldelsens betydning i relation til forældelse, men også i andre henseender, herunder i relation til renter er også ændret.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.