Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.9.5.1.6 Dom, betalingspåkrav, anden bindende afgørelse mv.

Forældelsesfristerne afbrydes hvis fordringshaveren foretager retslige skridt med henblik på at opnå en bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse. Se FORÆL § 16, stk. 1.

Det retslige skridt skal foretages for at opnå:

  • Dom
  • Betalingspåkrav påtegnet af fogedretten. Se. RPL § 477 e, stk. 2.
  • Anden bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse.

Udtrykket "anden bindende afgørelse" skal forstås på samme måde som det tilsvarende udtryk i FORÆL § 5, stk. 1, nr. 3, der sigtes bl.a. til en administrativ afgørelse, som bliver bindende for parterne, hvis den ikke indbringes for en anden administrativ myndighed eller for domstolene inden en vis frist.

Det er en betingelse, at afgørelsen fastslår "fordringens eksistens og størrelse". Dette er fx ikke tilfældet, hvis der er tale om et anerkendelsessøgsmål, der alene vedrører grundlaget for fordringen fx et erstatningsansvar, som ikke angår anerkendelse af fordringens eksistens og størrelse.

Klage i en skattesag til fx Landsskatteretten angår typisk kun ansættelsen af indkomst eller fradrag mv. og ikke et skattekrav af en bestemt angivet størrelse. En sådan afgørelse vil ikke være en "anden bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse "

Hvis det retslige skridt består i at fordringshaveren indbringer sagen for en administrativ myndighed eller for et klage- eller ankenævn vil afbrydelsen ske ved myndighedens/nævnets modtagelse af fordringshaverens krav/klage.

Opnås der ikke en bindende afgørelse, der fastslår kravets eksistens og størrelse, vil det retslige skridt kun medføre foreløbig afbrydelse af forældelsen. Se afsnit A.A.9.5.2 Foreløbig afbrydelse af forældelse.

En egentlig retssag (eller anden egentlig forældelsesafbrydelse) skal i disse tilfælde anlægges inden 1 år efter afgørelsen, med mindre den almindelige forældelsesfrist først udløber på et senere tidspunkt. Se FORÆL (forældelsesloven) § 20, stk. 1, der omhandler sagsanlæg, som ikke fører til forlig eller realitetsafgørelse.

Se også

Se også FORÆL (forældelsesloven) § 21, stk. 2 og 3, om indbringelse for administrative myndigheder og private klagenævn i de tilfælde, hvor afgørelsen ikke bliver bindende og/eller ikke vedrører kravets eksistens og størrelse.

Inden for rimelig tid

De retslige skridt skal "forfølges inden for rimelig tid " Se FORÆL § 16. Der er ikke tilsigtet nogen ændring af praksis i forhold til den tidligere formulering "uden fornødent ophold".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.