Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.2.4 Kompetent toldmyndighed

Ansøgning om AEO-bevilling skal sendes til den kompetente toldmyndighed.

Hovedreglen for fastsættelse af den kompetente myndighed er som udgangspunkt toldmyndigheden, på det sted hvor:

  • Ansøgerens hovedbogholderi i forbindelse med told føres eller er tilgængeligt, og

  • mindst en del af de aktiviteter, der skal omfattes af afgørelsen, udføres.

Se EUTK artikel 22 stk. 1, 3. afsnit.

Kan den rette kompetente toldmyndighed ikke fastsættes efter disse betingelser, skal den findes ud fra det sted, hvor ansøgerens toldmæssige regnskab og dokumentation føres eller er til rådighed, således at toldmyndighederne er i stand til at træffe en afgørelse.

Se DF artikel 12 og GF artikel 11.

Se også afsnit A.A.2.3 Særligt om afgørelser på toldområdet Særligt om afgørelser på toldområdet.

Er det stadig ikke muligt ud fra disse regler at fastsætte den kompetente toldmyndighed skal AEO-ansøgningen indgives til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har et "fast forretningssted", og hvor oplysninger om dennes almindelige logistiske ledelsesaktivitet i EU opbevares eller er tilgængelige, således som det er anført i AEO-ansøgningen.

Et fast forretningssted er et sted, hvor både de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer varigt er til stede, og hvorigennem en persons toldrelaterede transaktioner helt eller delvis udføres. Se EUTK artikel 5, nr. 32.

Det er SKATs opfattelse, at følgende kriterier skal indgå i en afgørelse af, hvorvidt et forretningssted kan anses for at udgøre et fast forretningssted i henhold til EUTK artikel 5, nr. 32:

    • Er der indrettet et varigt sted, hvor den pågældende forretning drives,
    • Er der de nødvendige menneskelige ressourcer varigt tilstede på denne adresse,
    • Er der de nødvendige tekniske ressourcer varigt tilstede på denne adresse, og
    • Udføres virksomhedens toldrelaterede transaktioner helt eller delvist fra denne adresse.

Et fast forretningssted indebærer, at der på forretningsstedet i EU’s toldområde, af personale, der er tilstede på adressen, og med de tekniske ressourcer, der forefindes der, gennemføres en aktivitet, der medfører toldrelaterede transaktioner, samt at de toldrelaterede transaktioner helt eller delvist udføres fra dette sted.

Ved vurdering af, hvorvidt en virksomhed kan anses for at have et fast forretningssted i EU’s toldområde, bør der tages hensyn til, om det vil være muligt for SKAT at føre tilsyn/kontrol med virksomhedens toldrelaterede aktiviteter via dette forretningssted

Se DF artikel 27.

Ansøgningen vedlagt AEO selvevalueringsskemaet, sendes via mail til aeo@skat.dk.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.