Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.2.4 Kompetent toldmyndighed

Ansøgning om AEO-bevilling skal sendes til den kompetente toldmyndighed.

Hovedreglen for fastsættelse af den kompetente myndighed er som udgangspunkt toldmyndigheden, på det sted hvor:

  • Ansøgerens hovedbogholderi i forbindelse med told føres eller er tilgængeligt, og

  • mindst en del af de aktiviteter, der skal omfattes af afgørelsen, udføres.

Se EUTK artikel 22 stk. 1, 3. afsnit.

Kan den rette kompetente toldmyndighed ikke fastsættes efter disse betingelser, skal den findes ud fra det sted, hvor ansøgerens toldmæssige regnskab og dokumentation føres eller er til rådighed, således at toldmyndighederne er i stand til at træffe en afgørelse.

Se DF artikel 12 og GF artikel 11.

Se også afsnit A.A.2.3 Særligt om afgørelser på toldområdet Særligt om afgørelser på toldområdet.

Er det stadig ikke muligt ud fra disse regler at fastsætte den kompetente toldmyndighed skal AEO-ansøgningen indgives til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har et "fast forretningssted", og hvor oplysninger om dennes almindelige logistiske ledelsesaktivitet i EU opbevares eller er tilgængelige, således som det er anført i AEO-ansøgningen.

Et fast forretningssted er et sted, hvor både de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer varigt er til stede, og hvorigennem en persons toldrelaterede transaktioner helt eller delvis udføres. Se EUTK artikel 5, nr. 32.

Det er SKATs opfattelse, at følgende kriterier skal indgå i en afgørelse af, hvorvidt et forretningssted kan anses for at udgøre et fast forretningssted i henhold til EUTK artikel 5, nr. 32:

    • Er der indrettet et varigt sted, hvor den pågældende forretning drives,
    • Er der de nødvendige menneskelige ressourcer varigt tilstede på denne adresse,
    • Er der de nødvendige tekniske ressourcer varigt tilstede på denne adresse, og
    • Udføres virksomhedens toldrelaterede transaktioner helt eller delvist fra denne adresse.

Et fast forretningssted indebærer, at der på forretningsstedet i EU’s toldområde, af personale, der er tilstede på adressen, og med de tekniske ressourcer, der forefindes der, gennemføres en aktivitet, der medfører toldrelaterede transaktioner, samt at de toldrelaterede transaktioner helt eller delvist udføres fra dette sted.

Ved vurdering af, hvorvidt en virksomhed kan anses for at have et fast forretningssted i EU’s toldområde, bør der tages hensyn til, om det vil være muligt for SKAT at føre tilsyn/kontrol med virksomhedens toldrelaterede aktiviteter via dette forretningssted

Se DF artikel 27.

Ansøgningen vedlagt AEO selvevalueringsskemaet, sendes via mail til aeo@skat.dk.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.