Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.2.3 Antagelse af ansøgning

Når en virksomhed ansøger om AEO-bevilling, skal ansøgeren fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for, at toldmyndighederne har det fornødne grundlag at træffe afgørelsen på.

De generelle afgørelsesregler findes i EUTK artikel 22. Hertil kommer, at der er fastsat nærmere regler for hvordan og hvornår en ansøgning kan antages i artikel 11 og 12 DF. Se afsnit A.A.2.3 Særligt om afgørelser på toldområdet særligt om afgørelser på toldområdet, samt afsnit A.A.7.4 Sagsbehandlingsreglerne sagsbehandlingsregler.

Disse betingelser gælder også ved ansøgning om en AEO-bevilling.

AEO-ansøgningsblanketten udfyldes i overensstemmelse med de tilhørende forklarende bemærkninger. Blanketten findes på SKATs hjemmeside under "Blanketter", blanket nr. 14.027.

Ud over de almindelige krav om dokumentation og oplysning, skal den økonomiske operatør sammen med ansøgningen vedlægge et selvevalueringsskema. Se DF artikel 26.

Hvis en økonomisk operatør er etableret flere steder i EU, skal der kun indsendes en enkelt ansøgning, der dækker alle de faste forretningssteder i EU.

Hvis ikke oplysningerne i AEO-selvevalueringsskemaet er fyldestgørende, kan SKAT kræve yderligere uddybning.

Bemærk: Efter den nye toldkodeks er det blevet en pligt at ansøgeren skal udfylde og sende selvevalueringsskemaet med AEO-ansøgningen. SKAT har besluttet at anvende AEO selvevalueringsskemaet, der kan findes som bilag 1 til guidelines, og kan findes på dette link.

SKAT anbefaler, at følgende forhold afklares inden der sendes en ansøgning:

  1. Har ansøgeren aktiviteter, som er omfattet af toldlovgivningen?
  2. Hvilken juridisk status har ansøgeren?

Ad 1. Det er en forudsætning for at kunne søge om en AEO-bevilling, at ansøgeren har toldrelaterede aktiviteter. Det skal derfor afklares, om ansøgeren har aktiviteter, som er omfattet af toldlovgivningen fx fortoldningsopgaver, tilladelser og bevillinger til toldprocedurer som toldoplag, forarbejdning m.m.

Ad 2. Ansøgerens juridiske status har betydning for, hvor ansøgningen skal sendes til. Udgangspunktet er, at ansøgeren skal være registreret som en selvstændig juridisk enhed i Danmark for at kunne søge her i landet.

Bemærk: SKAT gør særligt opmærksom på ansøgning fra filialer. Disse er ikke selvstændige juridiske enheder, og kan derfor ikke særskilt ansøge om AEO-bevilling i Danmark. De kan blive omfattet af moderselskabets ansøgning i det medlemsland, hvor moderselskabet er registreret. Problemstillingen kan fx være aktuel, når moderselskabet er registreret i et tredje land eller et andet EU-land, og filialen/kontoret eller lignende er etableret i Danmark.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.