Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

F.A.4.2.3 Antagelse af ansøgning

Når en virksomhed ansøger om AEO-bevilling, skal ansøgeren fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for, at toldmyndighederne har det fornødne grundlag at træffe afgørelsen på.

De generelle afgørelsesregler findes i EUTK artikel 22. Hertil kommer, at der er fastsat nærmere regler for hvordan og hvornår en ansøgning kan antages i artikel 11 og 12 DF. Se afsnit A.A.2.3 særligt om afgørelser på toldområdet, samt afsnit A.A.7.4 Sagsbehandlingsreglerne sagsbehandlingsregler.

Disse betingelser gælder også ved ansøgning om en AEO-bevilling.

AEO-ansøgningsblanketten udfyldes i overensstemmelse med de tilhørende forklarende bemærkninger. Blanketten findes på SKATs hjemmeside under "Blanketter", blanket nr. 14.027.

Ud over de almindelige krav om dokumentation og oplysning, skal den økonomiske operatør sammen med ansøgningen vedlægge et selvevalueringsskema. Se DF artikel 26.

Hvis en økonomisk operatør er etableret flere steder i EU, skal der kun indsendes en enkelt ansøgning, der dækker alle de faste forretningssteder i EU.

Hvis ikke oplysningerne i AEO-selvevalueringsskemaet er fyldestgørende, kan SKAT kræve yderligere uddybning.

Bemærk: Efter den nye toldkodeks er det blevet en pligt at ansøgeren skal udfylde og sende selvevalueringsskemaet med AEO-ansøgningen. xSKAT har besluttet at anvende AEO selvevalueringsskemaet, der kan findes som bilag 1 til guidelines, og kan findes på dette link.x

SKAT anbefaler, at følgende forhold afklares inden der sendes en ansøgning:x

  1. Har ansøgeren aktiviteter, som er omfattet af toldlovgivningen?
  2. Hvilken juridisk status har ansøgeren?

Ad 1. Det er en forudsætning for at kunne søge om en AEO-bevilling, at ansøgeren har toldrelaterede aktiviteter. Det skal derfor afklares, om ansøgeren har aktiviteter, som er omfattet af toldlovgivningen fx fortoldningsopgaver, tilladelser og bevillinger til toldprocedurer som toldoplag, forarbejdning m.m.

Ad 2. Ansøgerens juridiske status har betydning for, hvor ansøgningen skal sendes til. Udgangspunktet er, at ansøgeren skal være registreret som en selvstændig juridisk enhed i Danmark for at kunne søge her i landet.

Bemærk: SKAT gør særligt opmærksom på ansøgning fra filialer. Disse er ikke selvstændige juridiske enheder, og kan derfor ikke særskilt ansøge om AEO-bevilling i Danmark. De kan blive omfattet af moderselskabets ansøgning i det medlemsland, hvor moderselskabet er registreret. Problemstillingen kan fx være aktuel, når moderselskabet er registreret i et tredje land eller et andet EU-land, og filialen/kontoret eller lignende er etableret i Danmark.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.