Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.2.3 Særligt om afgørelser på toldområdet

Indhold

Dette afsnit handler om afgrænsningen af afgørelser på toldområdet.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • EUTK definition på en afgørelse

Lovgrundlag

Afgørelser om anvendelse af toldlovgivningen er reguleret  i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUTK), Afdeling 3, artikel 22 - 37, Kommissionens Delegerede forordning 2015/2446 af 28. Juli 2015 (DF), til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, Afdeling 2, artikel 8-22 og af Kommissionens Gennemførelsesforordning 2015/2447 af 24. november 2015 (GF), om gennemførelsesbestemmelser af visse bestemmelser i Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen, Afdeling 2, artikel 8-23.

EUTK definition på en afgørelse

I EUTK defineres en afgørelse som enhver handling (forvaltningsakt), hvor der tages stilling til et konkret tilfælde, og som har retsvirkninger for den eller de berørte personer. Se EUTK art. 5, nr. 39.

Der antages ikke at være nogen forskel på denne definition i forhold til definitionen på en afgørelse efter FVL og SFL (skatteforvaltningsloven).

Eksempel på, at det er en afgørelse, når det afvises at antage en bevillingsansøgning

Toldstyrelsen antager en ansøgning om en afgørelse, hvis betingelserne fastsat i DF art. 11 er opfyldte, og hvis ansøgningen i øvrigt indeholder de nødvendige oplysninger. Se nærmere om betingelserne i DF art. 11.

En afvisning af at antage en bevillingsansøgning efter EUTK art. 22 anses for en afgørelse og kan dermed påklages efter EUTK art. 44. Klagen kan sendes til Landsskatteretten med fremsendelse til Skatteankestyrelsen. Der er også mulighed for at indbringe Toldstyrelsens afgørelse direkte for domstolene. Se nærmere afsnit A.A.7.4.9.3 Klagevejledning - Told.

Et afslag på en bevilling er en afgørelse, uanset om ansøgeren ikke opfylder betingelserne eller ansøgeren ikke har dokumenteret, at betingelserne er opfyldte.

Hvis ansøgeren ikke har medsendt dokumentation, skal Toldstyrelsen indkalde den manglende dokumentation. Se nærmere i Den juridiske vejledning afsnit A.A.7.4.3 Sagens oplysning (Officialprincippet) om sagens oplysning (official princippet).

Toldstyrelsen træffer afgørelse, hvis dokumentation med mere ikke fremsendes. Se nærmere GF art. 12, stk. 2.

Vedrørende sagsbehandlingsreglerne, se nærmere de særlige sagsbehandlingsregler på toldområdet. Bemærk især, at der skal ske høring, se afsnit A.A.7.4.5.3 Høring - Told.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.