Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.7.4.9.3 Klagevejledning - Told

Indhold

Dette afsnit handler om de særlige klageregler i EUTK.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Klagevejledning
 • Klageberettiget
 • Klagemuligheder
 • Overspringsregel ved Toldstyrelsen
 • Opsættende virkning
 • Klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten
 • Vejledning i afgørelser, der kan indbringes for domstolene
 • Konsekvenser af manglende klagevejledning

Se også A.A.7.4.9.1 Klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed. og A.A.10 Klage og domstolsprøvelse.

Lovgrundlag

EUKT art. 22, art 29 og art. 44.

FVL § 25.

Klagevejledning

Efter udløbet af høringsfristen sendes en begrundet afgørelse med klagevejledning i henhold til EUTK art. 44, se EUTK art. 22, stk. 6 og stk. 7 og EUTK art. 29.

Se A.A.7.4.5.3 Høring - Told.

Klagevejledningen skal indeholde oplysninger om:

 • hvilken myndighed der er klageinstans (herunder muligheden for at indbringe afgørelsen direkte for domstolene)
 • hvortil klagen skal indsendes
 • fremgangsmåden ved indgivelse af klagen
 • eventuelle tidsfrister, herunder hvornår en klage skal være kommet i myndighedens/domstolenes besiddelse.

Se FVL § 25, der udfylder EUTK.

Klageberettiget

Enhver, der berøres umiddelbart og individuelt af Toldstyrelsens afgørelse, er klageberettiget. Se EUTK art. 44, stk. 1.

Se også A.A.10.2.1 Klageberettigede (partsbegrebet).

Klagemuligheder

I Danmark er der mulighed for at indgive klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen, der visiterer klagen til Landsskatteretten, eller indbringe afgørelsen direkte for domstolene, medmindre andet er bestemt efter anden lovgivning, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 1, nr. 1.

Det er således muligt at indbringe en afgørelse for domstolene med det samme eller efter, at der er indgivet en klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen. Dette gælder selv om Landsskatteretten, hvortil klagen er visiteret, ikke har truffet afgørelse i sagen. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 2, 1. pkt. Det er dog ikke muligt også at indbringe afgørelsen for domstolene, hvis klageren fra Skatteankeforvaltningen i forbindelse med en høring har modtaget oplysninger om indholdet af den afgørelse, som sagens oplysninger efter Skatteforvaltningens vurdering vil føre til. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 2, 1. pkt.

Se også A.A.10.3 Domstolsprøvelse.

Skatteministeriet kan indbringe en sag for domstolene, når Landsskatteretten har truffet afgørelse i sagen. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 49.

Det er også muligt for klageren at indbringe Landsskatterettens afgørelse for domstolene.

Fristen for at indbringe en afgørelse for domstolene er 3 måneder. Denne frist gælder både for borgeren og for Skatteministeriet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) §§ 48-49.

Se A.A.1.9 Domstolene, A.A.10.1 Klagestruktur, A.A.10.2 Klagebehandling og A.A.10.3 Domstolsprøvelse.

Overspringsregel ved Toldstyrelsen

En ansøger kan indgive en klage direkte til Landsskatteretten, hvis Toldstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden for fristen i EUTK art. 22, stk. 3, dvs. 120 dage efter antagelsen. Se EUTK art. 44, stk. 1 og A.A.7.8 Sagsbehandlingsfrister - Told.

Bemærk, at der er tale om en særlig regel, der kun gælder for told, og som giver mulighed for at springe Toldstyrelsens sagsbehandling over.

Opsættende virkning

Indgivelse af en klage har ikke opsættende virkning. Se EUTK art. 45, stk. 1.

Toldstyrelsen kan dog suspendere gennemførelsen af afgørelsen helt eller delvist, hvis Toldstyrelsen har en begrundet formodning om, at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen eller der frygtes uoprettelig skade for personen. Hvis afgørelsen medfører, at der skal betales import- eller eksportafgifter, er suspensionen betinget af, at der stilles sikkerhed, medmindre en dokumenteret vurdering konstaterer, at sikkerhedsstillelsen medfører alvorlige økonomiske eller sociale vanskeligheder. Se EUTK art. 45, stk. 2 og stk. 3.

Se A.A.12.1.1 Henstand i forbindelse med klager og indbringelse for domstolene - told. om henstand.

Klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten

Der skal vejledes om:

 • Klagen skal sendes til Skatteankestyrelsen, der visiterer klagen.
 • Klagen skal sendes til Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 1612 København V eller sendes elektronisk fra Skatteankestyrelsens klageportal.
 • Klage kan indgives af enhver klageberettiget, se ovenfor.
 • Klagen skal være modtaget senest tre måneder fra modtagelsen af den afgørelse, der klages over. Hvis klageren ikke har modtaget afgørelsen, skal klagen være modtaget senest 4 måneder efter afgørelsen er afsendt fra den myndighed, der har truffet afgørelsen.
 • Klagen skal være skriftlig, begrundet og angive de punkter der klages over.
 • Den afgørelse og tilhørende sagsfremstilling der klages over, skal vedlægges klagen.
 • At der skal betales et klagegebyr på 1100 kr. Klagegebyret skal som udgangspunkt indbetales til Skatteankestyrelsen via den digitale selvbetjeningsløsning, som Skatteankestyrelsen anviser, og skal indbetales samtidig med indgivelsen af klagen, ellers bortfalder den.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 4 a, SFL § 35 a, SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 c, og BEK nr. 2372 af 10. december 2021 om Skatteankestyrelsen.

Se også A.A.7.4.9.1 Klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed og A.A.10.2 Klagebehandling.

Vejledning i afgørelser, der kan indbringes for domstolene

Der skal vejledes om:

 • Muligheden for sagsanlæg ved domstolene, hvis der gælder lovbestemte frister for et sagsanlæg. Se FVL § 26.

Se også A.A.7.4.9.2 Vejledning i afgørelser, der kan indbringes for domstolene og A.A.10.3 Domstolsprøvelse Domstolsprøvelse.

Konsekvenser af manglende klagevejledning

Manglende eller mangelfuld klagevejledning medfører ikke, at afgørelsen bliver ugyldig.

Konsekvensen er, at klagefristen suspenderes, indtil korrekt klagevejledning gives.

Se A.A.7.4.9.1 Klagevejledning i afgørelser, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.