Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.7.4.9.2 Vejledning i afgørelser, der kan indbringes for domstolene

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår der skal vejledes om indbringelse af afgørelser for domstolene.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der skal vejledes om muligheden for sagsanlæg ved domstolene, hvis der gælder lovbestemte frister for et sagsanlæg. Se FVL § 26.

►Afgørelser truffet af skattemyndighederne kan indbringes for domstolene uden, at sagen forinden er behandlet i det administrative klagesystem. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 48.

Sagen skal indbringes for domstolene senest tre måneder efter, at afgørelsen er truffet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 3.

Der sker ingen ændringer for aktindsigt. Hvis sagen har været påklaget til Folketingets Ombudsmand inden tremåneders-fristens udløb, skal sagen indbringes for domstolene senest en måned efter, at Ombudsmanden har afsluttet sin behandling af sagen.

Dog kan ejendomsvurderinger og visse afgørelser efter vurderingsloven og vurderinger og afgørelser efter ejendomsvurderingsloven, først indbringes for domstolene, når de er blevet prøvet eller afvist af den administrative klageinstans. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 1, 2. pkt. Se afsnit H.A.12.3 Klage over de historiske vurderinger efter EVL §§ 89 og 89 a og H.A.12.2 Klage over de nye vurderinger efter EVL § 89 samt tidsfrist for domstolsindbringelse. 

Vedrørende afgørelser om aktindsigt, se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 og afsnit A.A.6.2.3 Kompetence og sagsbehandling ved afgørelser om aktindsigt.◄

Pr. 1 juli 2020 er det muligt for skatteydere at indbringe en sag for domstolene direkte. Klager skal således ikke udnytte den administrative rekurs inden domstolsprøvelse eller afvente 6 måneder efter indbringelse for den administrative klageinstans.

Sagen skal indbringes for domstolene senest tre måneder efter, at afgørelsen er truffet. Der sker ingen ændringer for aktindsigt.

Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 48.

Se også

A.A.10.3 Domstolsprøvelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1999.488.VLD

Et moderselskab, som er sambeskattet med et datterselskab, skal have klagevejledning, når selskabet underrettes om ændrede skatteansættelser for datterselskabet.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.