Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom

Indhold

Dette afsnit handler om de særlige regler om partsinddragelse, der gælder, når Vurderingsstyrelsen behandler og afgør sager om vurdering af fast ejendom.

Afsnittet handler om den særlige deklarationsprocedure, der er lovfæstet i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a, som Vurderingsstyrelsen kan anvende ved vurdering af fast ejendom, og som i så fald træder i stedet for reglerne om partsinddragelse i FVL §§ 19-21.

Afsnittet handler også om den særlige afgrænsning af kredsen af modtagere af meddelelser og afgørelser i sager om vurdering af fast ejendom, der er fastsat i SFL § 20 d, som regulerer Vurderingsstyrelsens pligt til afsøgning af mulige parter i vurderingssager.

Afsnittet handler herudover om indholdet af deklarationen, der sendes, hvis Vurderingsstyrelsen anvender deklarationsproceduren.

Afsnittet handler endelig om ejendomsejers reaktionsmuligheder efter deklaration.

Afsnittet indeholder:

Regel

Den særlige deklarationsprocedure, som Vurderingsstyrelsen kan anvende ved vurdering af fast ejendom, er lovfæstet i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a, der er en del af SFL (skatteforvaltningsloven) kapitel 7 a.

SFL (skatteforvaltningsloven) kapitel 7 a er indført ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, og trådt i kraft pr. 1. januar 2018. SFL (skatteforvaltningsloven) kapitel 7 a indeholder tillige andre særlige regler for behandling og afgørelse af vurderingssager. Se afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom om frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom.

Der er ved lov nr. 278 af 17. april 2018 vedtaget enkelte justeringer af reglerne i SFL (skatteforvaltningsloven) kapitel 7 a. Disse justeringer er trådt i kraft den 1. juli 2018. Der er herunder indsat en bestemmelse i SFL § 20 d, der regulerer kredsen af modtagere af meddelelser og afgørelser i sager om ejendomsvurdering.

SFL (skatteforvaltningsloven) er ændret ved flere ændringslove, og senest ved lov nr. 2614 af 28. december 2021. Disse ændringslove er samlet i følgende lovbekendtgørelse: 

  • Lov nr. 835 af 3. juni 2022.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.