Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.1.9 Domstolene

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Mulighederne for domstolsprøvelse
  • Fristen for domstolsprøvelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Mulighederne for domstolsprøvelse

Bestemmelsen om, at en administrativ afgørelse først kan indbringes for domstolene, når der foreligger en endelig administrativ afgørelse efter den hidtil gældende bestemmelse i SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 1, er ophævet. En afgørelse truffet af skattemyndighederne kan indbringes for domstolene eller påklages, medmindre andet er bestemt efter anden lovgivning. Se den nugældende bestemmelse i SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 1.

Er en afgørelse påklaget til en administrativ klageinstans, kan klageren i stedet vælge at indbringe afgørelsen for domstolene indtil det tidspunkt, hvor klageren i forbindelse med en høring har modtaget oplysninger om indholdet af den afgørelse, som sagens oplysninger efter skatteankeforvaltningens vurdering vil føre til. Fristen for indbringelsen af afgørelsen er på tre måneder. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 2, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 3.

Skatteministeriet kan indbringe en sag for domstolene, når Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et fælles skatte- og vurderingsankenævn, et motorankenævn eller Landsskatteretten har truffet afgørelse i sagen. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 49.

Frister for domstolsprøvelse

Fristen for at indbringe en afgørelse for domstolene er for såvel borgeren som Skatteministeriet på tre måneder. Se SFL (skatteforvaltningsloven) §§ 48-49.

Se afsnit A.A.10.3 Domstolsprøvelse om domstolsprøvelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.24.HR

Højesteret fastslog, at domstolsprøvelse af administrative afgørelser i skattesager, som har været indbragt for Landsskatteretten, skal ske ved sagsanlæg mod Skatteministeriet. Dette gælder også, hvor overspringsreglen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 2 har været brugt. Et søgsmål mod Landsskatteretten blev derfor afvist.  

Byretsdomme

SKM2010.427.BR

For Landsskatteretten havde sagsøgeren alene gjort gældende, at der skulle ske genoptagelse af hans skatteansættelse for indkomståret 2002. Byretten afviste derfor at behandle sagsøgerens påstand om nedsættelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst for dette indkomstår, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 48.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.