Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.1.10 Folketingets ombudsmand

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Ombudsmandens kompetence
  • Indgivelse af klage
  • Kontrollens indhold
  • Konsekvenser af kontrollen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ombudsmandens kompetence

Ombudsmandens kompetence omfatter alle dele af den offentlige forvaltning. Således er såvel statsforvaltningen som kommunalforvaltningen samt råd og nævn som Skatterådet, Landsskatteretten, skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn omfattet af kompetencen. Se OMBL § 7.

Alle sager på skatteområdet, herunder spørgsmålet om faktisk forvaltningsmyndighed, er således omfattet af Ombudsmandens kontrol.

Med virkning fra 1. januar 2017 blev der oprettet et særligt skattekontor hos Ombudsmanden.

Indgivelse af klage

Klage til Ombudsmanden skal være indgivet senest 1 år efter, at afgørelsen er kommet frem til adressaten, uanset om adressaten først bliver bekendt med afgørelsen senere. Ombudsmanden kan i særlige tilfælde forlænge denne frist. Se OMBL § 13.

Klage til Ombudsmanden har ikke opsættende virkning i relation til opkrævning og frister for domstolsprøvelse.

Betingelser

Hvis der i særlovgivningen er en lovhjemlet adgang til at klage til en anden administrativ myndighed på området, er det en betingelse for klage til Ombudsmanden, at denne adgang er udnyttet. Se OMBL § 14.

Ombudsmanden kan tage en sag op af egen drift. Se OMBL § 17.

Kontrollens indhold

Ombudsmandens opgave er at bedømme, om der er begået fejl og forsømmelser, eller om der i øvrigt er handlet i strid med gældende ret i form af ulovlig forvaltningsmyndighed, urimelige afgørelser eller manglende overholdelse af krav til sagsbehandlingen. Se OMBL § 21.

Eksempel

Ombudsmanden påtaler ofte langsommelig sagsbehandling.

Konsekvenser af kontrollen

Ombudsmandens kontrol består i en adgang til at udtale kritik og eventuelt henstille, at sagen genoptages. Endelig kan Ombudsmanden henstille til Justitsministeriet at give klageren fri proces for domstolene. Ved fejl af større betydning skal Ombudsmanden give meddelelse til Folketingets Retsudvalg og vedkommende minister, henholdsvis vedkommende kommunalbestyrelse. Se OMBL §§ 22-24.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2010.560.LSR

En anmodning om, at klage til Folketingets Ombudsmand skulle tillægges opsættende virkning som følge af indsigelse mod en fordrings eksistens og størrelse kunne ikke imødekommes, idet der ikke forelå begrundet formodning for, at kravet ikke var opgjort korrekt eller ikke eksisterede.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.