Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.2.4 Processuelle beslutninger

Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der nærmere skal forstås ved en processuel beslutning.

Afsnittet indeholder:

  • Definition på processuelle beslutninger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.
  • Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand.

Definition på processuelle beslutninger

En processuel beslutning er ikke en forvaltningsafgørelse og er derfor ikke omfattet af procedurereglerne i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven. Kendetegnende for en processuel beslutning er, at den har intern karakter og typisk har som formål at forberede en senere afgørelse.

Der kan gives følgende eksempler på processuelle beslutninger:

  • En enhed inden for Skatteforvaltningen videregiver kontroloplysninger til en anden enhed.
  • Skatteforvaltningen foretager høring af en anden myndighed eller indhenter oplysninger til brug for en senere afgørelse.
  • Der var tale om en processuel beslutning i et tilfælde, hvor den daværende Told- og Skattestyrelse havde besluttet at oversende en sag til Kammeradvokaten til nærmere bedømmelse af, om der var grundlag for en civilretlig erstatningssag. Se FOB 1998.284.
  • Skatteforvaltningens stillingtagen til indsigelser mod sagsbehandling, hvor indsigelsen har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Dvs. tilfælde, hvor indsigelsen ikke vedrører gyldigheden af en afgørelse, fx. indsigelser mod sagsbehandlingstiden, indsigelser mod mangelfuld vejledning eller indsigelser mod den personlige behandling.
  • Skatteforvaltningens anmodning om udlevering af bankkontoudskrifter efter skattekontrolloven. Se SKM2012.335.LSR og SKM2013.458.LSR, der er beskrevet i afsnit A.A.2.2.
  • Skatteforvaltningens beslutning om at foretage kontrolbesøg efter KSL (kildeskatteloven) § 86 og beslutning om, at dette skal ske uden varsling, jf. retssikkerhedslovens § 5, stk. 4. Se SKM2014.785.LSR.
  • Udsendelse af en rykkerskrivelse. Se FOB 2016-3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser og -afgørelser

SKM2014.867.LSR

Rykkergebyr pålagt i henhold til INDOG § 6 var ikke en afgørelse.

 

SKM2014.785.LSR

SKATs beslutning om at foretage kontrolbesøg efter KSL (kildeskatteloven) § 86 og beslutning om, at dette skulle ske uden varsling, jf. retssikkerhedslovens § 5, stk. 4, var ikke afgørelse i forvaltningslovens forstand.

 

SKM2013.458.LSR

Anmodning til tredjemand om udlevering af oplysninger efter dagældende SKL (skattekontrolloven) § 8 D var en processuel beslutning.

 

SKM2012.335.LSR

Anmodning til den skattepligtige om at udlevere bankkontoudskrifter var ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

 

Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelse fra Ombudsmanden

Udtalelsen i stikord

Yderligere kommentarer

FOB 2016.3

Processuel beslutning - udsendelse af en rykkerskrivelse.

 

FOB 1998.284

Processuel beslutning - oversendelse af sag til Kammeradvokaten til vurdering.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.