Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.2.5 Særligt om processuelle beslutninger vedrørende databeskyttelsesforordningen

Indhold

Dette afsnit handler om sammenhængen mellem processuelle beslutninger og den registreredes ret til indsigelser efter databeskyttelsesforordningen (DBF).

Afsnittet indeholder:

  • Indsigelsesretten vedrørende processuelle beslutninger
  • Sagsbehandling af indsigelse
  • Hvornår er en indsigelse berettiget
  • Klage vedrørende indsigelser

Indsigelsesretten vedrørende processuelle beslutninger

Den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger. Denne generelle indsigelsesret gælder dog kun i forbindelse med den dataansvarliges behandling af almindelige personoplysninger, som sker på baggrund af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

Er den dataansvarlige ved lov blevet pålagt at foretage den konkrete behandling af personoplysninger, vil indsigelsen allerede af den grund ikke kunne imødekommes. Det samme gør sig gældende, hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, forsvares eller gøres gældende.

Se DBF artikel 21, stk. 1.

Bestemmelsen er indsat med henblik på den situation, at den registrerede er i en særlig situation, som gør, at den registrerede kan have en indsigelse i forbindelse med en ellers lovlig behandling. Retten til indsigelse forudsætter således ikke, at der sker behandling i strid med databeskyttelsesforordningen.

Fremsætter den registrerede en indsigelse, må Skatteforvaltningen ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Skatteforvaltningen påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retten til indsigelse gælder ikke i de situationer, hvor oplysningerne udelukkende behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Se databeskyttelsesloven (DBL) § 22, stk. 5.

Vurderingen af, hvorvidt indsigelsen skal imødekommes, vil have karakter af en afgørelse efter forvaltningsloven. Det indebærer, at forvaltningslovens regler om begrundelse og klagevejledning m.v. skal overholdes.

Sagsbehandling af indsigelse

En indsigelse efter DBF artikel 21, stk. 1, har ikke opsættende virkning. Hvis den dataansvarlige har truffet afgørelse om, at en indsigelse ikke kan imødekommes, kan sagsbehandlingen fortsættes indtil det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden, dvs. Datatilsynet, træffer afgørelse om, at indsigelsen er berettiget.

Hvornår er en indsigelse berettiget

Den registrerede kan i sin indsigelse mod den dataansvarliges ellers lovlige behandling komme med så tungtvejende grunde på grund af den pågældendes særlige, individuelle situation, at behandlingen ikke bør finde sted og eventuelt skal stoppes. Det vil være en konkret vurdering, hvorvidt indsigelsen skal imødekommes.

Dette gælder for eksempel, hvis en medarbejder i en virksomhed eller myndighed ikke ønsker sit navn anført i en medarbejderfortegnelse på en hjemmeside på internettet, og grunden hertil er chikane fra en tidligere ægtefælle.

Klage vedrørende indsigelser

Den registrerede kan vedrørende behandling af oplysninger efter databeskyttelsesforordningen klage til Datatilsynet. Se DBF artikel 77, og DBL § 39, stk. 1.

Se afsnit A.A.10.1.2 Særlige klageregler om klage.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.