Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.2.3.5 Offentlige uddannelsesinstitutioner

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår offentlige uddannelsesinstitutioner skal betale lønsumsafgift af undervisning.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår skal en offentlig uddannelsesinstitution betale lønsumsafgift?
  • Særligt om underleverandørydelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvornår skal en offentlig uddannelsesinstitution betale lønsumsafgift?

En offentlig uddannelsesinstitution skal betale lønsumsafgift, når den leverer varer og ydelser mod vederlag, der er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 3 (undervisning og kursusvirksomhed). Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Uddannelsesinstitutionen skal dog ikke betale lønsumsafgift, når undervisningen er fritaget for lønsumsafgift efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11.

Statslige, regionale og kommunale uddannelsesinstitutioner skal ikke betale lønsumsafgift, når leveringen af varer og ydelser sker i egenskab af offentlig myndighed og virksomheden derfor ikke er en afgiftspligt person efter ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 3.

Institutionen skal også betale lønsumsafgift af undervisning, når institutionen leverer lønsumsafgiftspligtig undervisningsydelser til andre offentlige institutioner inden for institutionens eget ministerområde. Tilsvarende gælder, når institutionen leverer lønsumsafgiftspligtig undervisning mellem regionale og kommunale institutioner under samme region eller kommune. Det samme gælder lønsumsafgiftspligtig undervisning fra en institution, der i fællesskab drives af flere regioner eller kommuner, til de regioner eller kommuner, som er parthavere i institutionen.

ML (momsloven) § 9 (offentlige institutioners leverancer) finder ikke anvendelse ved fastlæggelsen af hvilke leverancer, der er omfattet af lønsumsafgiftspligten efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1. Se SKM2009.439.SR.   

Se også

Se også afsnit D.A.3.2.3 Offentlige forsyningsvirksomheder om moms og andre offentlige institutioner.

Særligt om underleverandørydelser

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den som underleverandør leverer momsfri varer og ydelser med nær tilknytning til momsfri undervisning efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum. 

Virksomheden er dog fritaget for at betale lønsumsafgift, når køberen anvender varerne og ydelserne til undervisning, der er fritaget for lønsumsafgift efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, og SKM2009.439.SR.

Se også

Se også afsnit D.A.5.3.7 Undervisning, hvor leverandøren ikke står i kontraktforhold til eleven/den studerende om momsfritagelse for underleverandørydelser til undervisning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2009.439.SR

En offentlig virksomhed, organiseret som en selvejende statslig uddannelsesinstitution, tilbød videregående uddannelser inden for flere uddannelsesområder.

  • Ikke lønsumsafgiftspligtig: Institutionen skulle ikke betale lønsumsafgift af sit momsfrie salg af lærerkraft/undervisning, som blev leveret i nær tilknytning til køberens momsfri undervisningsydelser, når køberens undervisningsydelser var fritaget for lønsumsafgift efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2.
  • Lønsumsafgiftspligtig: Institutionen skulle betale lønsumsafgift af sit momsfrie salg af lærerkraft/undervisning, som blev leveret i nær tilknytning til køberens momsfri undervisningsydelser, når køberens undervisningsydelser var omfattet af lønsumsafgiftspligten efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1.
  • Lønsumsafgiftspligtig: Institutionen skulle betale lønsumsafgift af den del af lønsummen, som knyttede sig til udviklingsprojekter, der blev udført i forbindelse med lønsumsafgiftspligtige undervisningsaktiviteter.
  • Ikke lønsumsafgiftspligtig: Institutionen skulle ikke betale lønsumsafgift af den del af lønsummen, som knyttede sig til udviklingsprojekter, der blev udført i forbindelse med undervisningsaktiviteter, der var fritaget for lønsumsafgift, fordi undervisningen ikke blev udført mod vederlag.
  • Lønsumsafgiftspligtig: Institutionen skulle betale lønsumsafgift af momsfri undervisningsydelser til andre offentlige institutioner inden for institutionens eget ministerområde. ML (momsloven) § 9 (offentlige institutioners leverancer) fandt ikke anvendelse ved fastlæggelsen af hvilke leverancer, der var omfattet af lønsumsafgiftspligten efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.