Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.2.3.4 Undtagelse 2: Voksen- og videreuddannelser

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed ikke skal betale lønsumsafgift af voksen- og videreuddannelser. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 1, 10 og 11.

Afsnittet indeholder:

 • Folkeoplysende voksenundervisning
 • Daghøjskoleundervisning
 • Folkeuniversitetsvirksomhed
 • Almen voksenuddannelse
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge
 • Særlige kompetencegivende voksenuddannelser
 • Erhvervsrettet voksenuddannelse
 • Uddannelser omfattet af universitetsloven
 • Uddannelser omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
 • Maritime uddannelser
 • Uddannelser omfattet af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Uddannelser omfattet af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
 • Uddannelser omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
 • Særligt om underleverandørydelser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Folkeoplysende voksenundervisning

Der skal ikke betales lønsumsafgift af folkeoplysende voksenundervisning, der er omfattet af folkeoplysningslovens afsnit I. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 1.

Hovedorganisationer inden for folkeoplysende voksenundervisning skal ikke betale lønsumsafgift af de aktiviteter, som vedrører undervisning, der er fritaget for lønsumsafgift efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 1. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 3.

Hovedorganisationerne skal ikke betale lønsumsafgift af fællesopgaver som fx:

 • administration
 • regnskabsførelse
 • fælles annoncering
 • andre lignende fællesopgaver.

Se bemærkningerne i LF 46 2007/2.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter:

 • undervisning
 • studiekredse
 • foredragsvirksomhed
 • debatskabende aktiviteter

hvortil der som udgangspunkt er knyttet deltagerbetaling.

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for sit eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Folkeoplysende voksenundervisning finder sted på fx aftenskoler eller i oplysningsforbund.

Daghøjskoleundervisning

Der skal ikke betales lønsumsafgift af daghøjskoleundervisning, der er omfattet af afsnit II a i folkeoplysningsloven. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 1.

Hovedorganisationer inden for daghøjskoleundervisning skal ikke betale lønsumsafgift af de aktiviteter, som vedrører undervisning, der er fritaget for lønsumsafgift efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 1. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 3.

Hovedorganisationerne skal ikke betale lønsumsafgift af fællesopgaver som fx:

 • administration
 • regnskabsførelse
 • fælles annoncering
 • andre lignende fællesopgaver.

Se bemærkningerne i LF 46 2007/2.

Daghøjskolens formål er at tilbyde undervisning tilrettelagt for voksne med et folkeoplysende sigte, der bl.a. kan fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, eller med et beskæftigelsesfremmende sigte.

Daghøjskolerne er organiseret som uafhængige selvejende institutioner og ikke som foreninger.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over daghøjskoler. Se mere på www.uvm.dk.

Folkeuniversitetsvirksomhed

Der skal ikke betales lønsumsafgift af folkeuniversitetsvirksomhed, der er omfattet af afsnit III i folkeoplysningsloven. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 1.

Hovedorganisationer inden for folkeuniversitetsvirksomhed skal ikke betale lønsumsafgift af de aktiviteter, som vedrører undervisning, der er fritaget for lønsumsafgift efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 1. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 3.

Hovedorganisationerne skal ikke betale lønsumsafgift af fællesopgaver som fx:

 • administration
 • regnskabsførelse
 • fælles annoncering
 • andre lignende fællesopgaver.

Se bemærkningerne i LF 46 2007/2.

Formålet med Folkeuniversitets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater.

På www.folkeuniversitetet.dk kan der findes en oversigt over folkeuniversiteter.

Almen voksenuddannelse

Der skal ikke betales lønsumsafgift af almen voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksenuddannelse. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 10.

Almen voksenuddannelse finder sted på voksenuddannelsescentre (VUC) og enkelte andre institutioner.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over voksenuddannelsescentre. Se mere på www.uvm.dk.

Arbejdsmarkedsuddannelser

Der skal ikke betales lønsumsafgift af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-loven). Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11, 1. punktum.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) udbydes fx af:

 • AMU-centre
 • Tekniske skoler
 • Handelsskoler
 • Social- og sundhedsskoler
 • Professionshøjskoler
 • Landbrugsskoler
 • Private udbydere.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over erhvervsskoler m.v. og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser. Se mere på www.uvm.dk.

Danskuddannelse til voksne udlændinge

Der skal ikke betales lønsumsafgift af danskuddannelse omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11.

Danskuddannelse udbydes fx af:

 • kommunale og private sprogcentre
 • offentlige uddannelsesinstitutioner
 • uddannelsesinstitutioner godkendt af det offentlige
 • private udbydere.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over sprogcentre. Se mere på www.uvm.dk.

Særlige kompetencegivende voksenuddannelser

Der skal ikke betales lønsumsafgift af særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne . Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11, og § 6 i lov nr. 1558 af 13. december 2016.

Videreuddannelsessystemet omfatter:

 • akademiuddannelse
 • diplomuddannelse
 • masteruddannelse.

Akademiuddannelser udbydes typisk på erhvervsakademier.

Diplomuddannelser udbydes typisk på professionshøjskoler.

Masteruddannelser udbydes typisk på universiteterne.

Erhvervsrettet voksenuddannelse

Der skal ikke betales lønsumsafgift af erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (ÅU-loven). Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11.

Åben uddannelse er fx erhvervsrettede:

 • deltidsuddannelser
 • heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid
 • enkeltfag
 • fagspecifikke kurser
 • korte kurser
 • særligt tilrettelagte uddannelsesforløb.

Uddannelser omfattet af universitetsloven

Der skal ikke betales lønsumsafgift af uddannelser omfattet af universitetsloven. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11.

Der skal ikke betales lønsumsafgift af deltidsuddannelser og heltidsuddannelser omfattet af universitetsloven.

Lønsumsafgiftsfritagelsen for heltidsuddannelser omfattet af universitetsloven er indsat i lønsumsafgiftsloven ved § 6 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og har virkning fra og med den 1. januar 2009. 

Universiteterne kan ifølge universitetsloven udbyde følgende forskningsbaserede heltidsuddannelser:

 • Bacheloruddannelse på 180 ECTS-point
 • Kandidatuddannelse på 120 ECTS-point
 • Ph.d.-uddannelse på 180 ECTS-point

Universiteterne kan ifølge universitetsloven udbyde følgende forskningsbaserede uddannelsesaktiviteter som deltidsuddannelse:

 • Masteruddannelse
 • Anden efter- og videreuddannelse
 • Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse
 • Alle de uddannelser, som universitetet er godkendt til at udbyde på heltid, enkeltfag fra disse samt fagspecifikke kurser.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over universiteter. Se mere på www.uvm.dk. 

Uddannelser omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Der skal ikke betales lønsumsafgift af uddannelser omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11.

Det gælder alle uddannelser omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. 

Lønsumsafgiftsfritagelsen for andre uddannelser omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, end åben uddannelse, er indsat i lønsumsafgiftsloven ved § 6 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og har virkning fra og med den 1. januar 2009.

Kunstneriske uddannelsesinstitutioner er fx:

 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
 • Arkitektskolen Århus
 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Det Jyske Musikkonservatorium
 • Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
 • Rytmisk Musikkonservatorium
 • Statens Teaterskole
 • Den Danske Filmskole.

Maritime uddannelser

Der skal ikke betales lønsumsafgift af uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11, og § 6 i lov nr. 1558 af 13. december 2016.

Uddannelserne foregår på uddannelsesinstitutioner og kurser, der godkendes af Søfartsstyrelsen.

Lov om maritime uddannelser omfatter uddannelse af:

 • enhedsofficerer, skibsførere, styrmænd og skippere
 • maskinmestre og skibsmaskinister
 • skibsassistenter
 • skibskokke, cateringpersonale m.fl.
 • fiskere 
 • efteruddannelse af maritimt personel, herunder kurser, som i henhold til den for søfarts- og fiskeriområdet gældende lovgivning er obligatoriske.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over maritime uddannelsesinstitutioner. Se mere på www.uvm.dk.

Uddannelser omfattet af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Der skal ikke betales lønsumsafgift af uddannelser omfattet af lov erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11.

Lønsumsafgiftsfritagelsen for undervisningsaktiviteter ved erhvervsakademier for videregående uddannelser er indsat i lønsumsafgiftsloven ved § 6 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og har virkning fra og med den 1. januar 2009. 

Begrænsningen af lønsumsafgiftsfritagelsen for professionshøjskoler udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed bortfalder ved § 6 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og har virkning fra og med 1. januar 2009.

Professionshøjskoler udbyder fx uddannelser som:

 • lærer
 • pædagog
 • socialrådgiver
 • diplomingeniør.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler. Se mere på www.uvm.dk.

Uddannelser omfattet af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Der skal ikke betales lønsumsafgift af uddannelser omfattet af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11.  

Lønsumsafgiftsfritagelsen for uddannelser omfattet af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed er indsat i lønsumsafgiftsloven ved § 6 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og har virkning fra og med den 1. januar 2009.

Uddannelser omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Der skal ikke betales lønsumsafgift af uddannelser omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11.

Lønsumsafgiftsfritagelsen for uddannelser omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er indsat i lønsumsafgiftsloven ved § 6 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og har virkning fra og med den 1. januar 2009.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over erhvervsskoler og private udbydere af erhvervsuddannelser (EUD). Se mere på www.uvm.dk. 

Særligt om underleverandørydelser

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den som underleverandør leverer momsfri varer og ydelser med nær tilknytning til momsfri undervisning efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.  

Virksomheden er dog fritaget for at betale lønsumsafgift, når køberen anvender varerne og ydelserne til undervisning, der er fritaget for lønsumsafgift efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2 og SKM2009.439.SR.

Se også

Se også afsnit D.A.5.3.7 Undervisning, hvor leverandøren ikke står i kontraktforhold til eleven/den studerende om undervisning, hvor leverandøren ikke står i kontraktforhold til eleven/den studerende.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2010.414.LSR

En virksomhed var omfattet af lønsumsafgiftspligten for levering af akupunkturkurser, der var momsfritaget efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 3, herunder også akupunkturkurser afholdt i udlandet. Det afgørende for lønsumsafgiftspligten var, hvad virksomheden leverede. Leveringsstedet efter momsloven havde derfor ingen betydning for lønsumsafgiftspligten.

Skatterådet

SKM2009.439.SR

En offentlig virksomhed, organiseret som en selvejende statslig uddannelsesinstitution, tilbød videregående uddannelser inden for flere uddannelsesområder.

 • Ikke lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle ikke betale lønsumsafgift af sit momsfrie salg af lærerkraft/undervisning, som blev leveret i nær tilknytning til køberens momsfri undervisningsydelser, når køberens undervisningsydelser var fritaget for lønsumsafgift efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2.
 • Lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle betale lønsumsafgift af sit momsfrie salg af lærerkraft/undervisning, som blev leveret i nær tilknytning til køberens momsfri undervisningsydelser, når køberens undervisningsydelser var omfattet af lønsumsafgiftspligten efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1.
 • Lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle betale lønsumsafgift af den del af lønsummen, som knyttede sig til udviklingsprojekter, der blev udført i forbindelse med lønsumsafgiftspligtige undervisningsaktiviteter.
 • Ikke lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle ikke betale lønsumsafgift af den del af lønsummen, som knyttede sig til udviklingsprojekter, der blev udført i forbindelse med undervisningsaktiviteter, der var fritaget for lønsumsafgift, fordi undervisningen ikke blev udført mod vederlag.
 • Lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle betale lønsumsafgift af momsfri undervisningsydelser til andre offentlige institutioner inden for institutionens eget ministerområde. ML (momsloven) § 9 (offentlige institutioners leverancer) fandt ikke anvendelse ved fastlæggelsen af hvilke leverancer, der var omfattet af lønsumsafgiftspligten efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1.

SKM2009.120.SR

En fond leverede undervisningsydelser omfattet af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Undervisningen blev anset for leveret i nær tilknytning til social forsorg og bistand, som er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 2. Undervisningen var derfor fritaget for lønsumsafgift.

Se afsnit D.A.5.2.2.4 Varer og ydelser i nær tilknytning til social forsorg og bistand om momsfritagelse for varer og ydelser leveret i nær tilknytning til social forsorg og bistand.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.