Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.B.2.3.3 Undtagelse 1: Børne- og ungdomsuddannelser

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår en virksomhed ikke skal betale lønsumsafgift af børne- og ungdomsuddannelser. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 2, 3, 4, 8, 9 og 11.

Afsnittet indeholder:

 • Folkehøjskoler, efterskoler og frie fagskoler
 • Børnehaveklasse og 1. - 10. klasse
 • Specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted
 • Gymnasial undervisning
 • Undervisning på musikskoler
 • Uddannelser omfattet af lov om produktionsskoler
 • Uddannelser omfattet af lov om forberedende grunduddannelse
 • Afsøgningsforløb omfattet af lov om kommunal indsats for unge under 25 år
 • Særligt om underleverandørydelser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Folkehøjskoler, efterskoler og frie fagskoler

Der skal ikke betales lønsumsafgift af undervisning ved følgende skoler:

 • Folkehøjskoler (højskoler)
 • Efterskoler
 • Frie fagskoler.

Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 2.

Det er en betingelse, at skolen modtager statslige tilskud til undervisningen.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over folkehøjskoler, efterskoler og frie fagskoler. Se mere på www.uvm.dk.

Børnehaveklasse og 1. - 10. klasse

Der skal ikke betales lønsumsafgift af undervisning i børnehaveklasse og 1. - 10. klasse. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 3.

Det er en betingelse, at skolen modtager statslige tilskud til undervisningen.

Folkeskoler skal derfor ikke betale lønsumsafgift af undervisningen.

Frie grundskoler (fx friskoler og privatskoler, der får statslige tilskud i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. friskoleloven), skal heller ikke betale lønsumsafgift af undervisningen. 

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over folkeskoler, friskoler og private grundskoler. Se mere på www.uvm.dk.

Specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted

Der skal ikke betales lønsumsafgift af specialundervisning i private eller offentlige dagbehandlingstilbud eller anbringelsessteder, når det sker i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 5. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 4.

Det er kommunen, som henviser elever til specialundervisning i dagbehandlingstilbuddet og på anbringelsesstedet. Se folkeskolelovens § 22, stk. 5.

Gymnasial undervisning

Der skal ikke betales lønsumsafgift af gymnasial undervisning. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 8.

Ved gymnasial undervisning forstås fx uddannelsen til:

 • Studentereksamen (stx), herunder studenterkurser
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx).

Offentlige og private institutioner, der udbyder gymnasial undervisning skal ikke betale lønsumsafgift af undervisningen. 

Gymnasial undervisning udbydes fx af:

 • Gymnasier
 • Handelsskoler
 • Tekniske gymnasier.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over almengymnasiale uddannelsesinstitutioner. Se mere på www.uvm.dk.

Undervisning på musikskoler

Der skal ikke betales lønsumsafgift af undervisning på musikskoler omfattet af musikloven. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 9.

Ved en musikskole forstås en skole, som tilbyder undervisning i musik til børn og unge. Skolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne.

Musikskolerne drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Andre ordninger kan dog godkendes af Kunstrådet.

Uddannelser omfattet af lov om produktionsskoler

Der skal ikke betales lønsumsafgift af uddannelser omfattet af lov om produktionsskoler. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11.

Med virkning fra 1. august 2019 ophæves lov om produktionsskoler og erstattes af lov om forberedende grunduddannelse.

Lønsumsafgiftsfritagelsen for uddannelser omfattet af lov om produktionsskoler er indsat i lønsumsafgiftsloven ved § 6 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og har virkning fra og med den 1. januar 2009.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over produktionsskoler. Se mere på www.uvm.dk.

Uddannelser omfattet af lov om forberedende grunduddannelse

Der skal ikke betales lønsumsafgift af uddannelser omfattet af lov om forberedende grunduddannelse. Bestemmelsen har virkning fra 1. august 2019. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11 og § 28 i lov nr. 745 af 8. juni 2018.

Forberedende grunduddannelse har en samlet varighed på op til 2 år og skal hovedsageligt kvalificere eleven til optagelse på en erhvervsuddannelse, men også kunne kvalificere eleven til optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen (hf med eller uden overbygning) og andre gymnasiale ungdomsuddannelser. Forberedende grunduddannelse skal endvidere give eleven mulighed for at få et kvalificeret fundament for at opnå beskæftigelse som ufaglært på arbejdsmarkedet, hvis dette er fastsat som målet i elevens uddannelsesplan.   

Der er følgende uddannelsesspor på forberedende grunduddannelse:

 • Almen grunduddannelse
 • Produktionsgrunduddannelse
 • Erhvervsgrunduddannelse. 

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over FGU-institutioner. Se mere på www.uvm.dk.

Afsøgningsforløb omfattet af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Der skal ikke betales lønsumsafgift af afsøgningsforløb omfattet af lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Bestemmelsen har virkning fra 1. august 2019. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2, nr. 11 og § 28 i lov nr. 745 af 8. juni 2018.

FGU-institutioner kan tilbyde potentielle elever et afsøgningsforløb på forberedende grunduddannelse på op til 2 ugers varighed. Afsøgningsforløbet tager sigte på at vurdere den unges praktiske og teoretiske kompetencer (realkompetencevurdering) i forhold til udbyttet af at gennemføre forberedende grunduddannelse.

Undervisningsministeriet har et institutionsregister, hvor der er en oversigt over FGU-institutioner. Se mere på www.uvm.dk.

Særligt om underleverandørydelser

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, når den som underleverandør leverer momsfri varer og ydelser med nær tilknytning til momsfri undervisning efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1, 1. punktum.

Virksomheden er dog fritaget for at betale lønsumsafgift, når køberen anvender varerne og ydelserne til undervisning, der er fritaget for lønsumsafgift efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2 og SKM2009.439.SR.

Se også

Se også afsnit D.A.5.3.7 Undervisning, hvor leverandøren ikke står i kontraktforhold til eleven/den studerende om undervisning, hvor leverandøren ikke står i kontraktforhold til eleven/den studerende.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2011.697.SR

En skole skulle ikke betale lønsumsafgift af lønsummen vedrørende gennemførelse af 10. klasseundervisningen for kommunen.

Skatterådet

SKM2009.439.SR

En offentlig virksomhed, organiseret som en selvejende statslig uddannelsesinstitution, tilbød videregående uddannelser inden for flere uddannelsesområder.

 • Ikke lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle ikke betale lønsumsafgift af sit momsfrie salg af lærerkraft/undervisning, som blev leveret i nær tilknytning til køberens momsfri undervisningsydelser, når køberens undervisningsydelser var fritaget for lønsumsafgift efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 2.
 • Lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle betale lønsumsafgift af sit momsfrie salg af lærerkraft/undervisning, som blev leveret i nær tilknytning til køberens momsfri undervisningsydelser, når køberens undervisningsydelser var omfattet af lønsumsafgiftspligten efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1.
 • Lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle betale lønsumsafgift af den del af lønsummen, som knyttede sig til udviklingsprojekter, der blev udført i forbindelse med lønsumsafgiftspligtige undervisningsaktiviteter.
 • Ikke lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle ikke betale lønsumsafgift af den del af lønsummen, som knyttede sig til udviklingsprojekter, der blev udført i forbindelse med undervisningsaktiviteter, der var fritaget for lønsumsafgift, fordi undervisningen ikke blev udført mod vederlag.
 • Lønsumsafgiftspligtig:  Institutionen skulle betale lønsumsafgift af momsfri undervisningsydelser til andre offentlige institutioner inden for institutionens eget ministerområde. ML (momsloven) § 9 (offentlige institutioners leverancer) fandt ikke anvendelse ved fastlæggelsen af hvilke leverancer, der var omfattet af lønsumsafgiftspligten efter LAL (lønsumsafgiftsloven) § 1, stk. 1.

SKM2009.120.SR

En fond, der leverede ydelser omfattet af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, var fritaget for lønsumsafgift. Undervisningen blev leveret med nær tilknytning til social forsorg og bistand og fondens aktiviteter blev som helhed anset som momsfri social forsorg og bistand efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 2. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.