Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.3.2.3 Offentlige forsyningsvirksomheder

Indhold

Dette afsnit beskriver i hvilket omfang offentlige forsyningsvirksomheder bliver omfattet af momspligten.

Afsnittet indeholder:

  • Offentlige forsyningsvirksomheder
  • Vandindvindingstilladelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Offentlige forsyningsvirksomheder

Udtrykket offentlige forsyningsvirksomheder omfatter ikke kun offentlige virksomheder, der forsyner borgerne og virksomhederne med fx gas, el, vand eller varme, men også virksomheder, der udfører servicefunktioner som renovation og offentlig transport. Se i øvrigt bilag I til momssystemdirektivet.

Det betyder, at offentlige spildevandsanlæg også er forsyningsvirksomheder.

Offentlige forsyningsvirksomheder skal betale moms af de nævnte leverancer til private og virksomheder, andre kommuner, regioner og staten, herunder til institutioner i samme kommune, som driver forsyningsvirksomheden. Se ML (momsloven) § 9, 1. pkt., modsætningsvis.

Se også

Se SKM2009.574.LSR.

Vandindvindingstilladelser

Der skal opkræves moms af gebyrer opkrævet for udstedelse af vandindvindingstilladelser efter vandforsyningslovens § 24 jævnfør ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 2. 

Se SKM2003.99.TSS om de dagældende regler om vandindvindingstilladelser.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR1989, 223H

Et kommunalt værks drift og vedligeholdelse af kommunens gadebelysning og færdselsfyr måtte anses for udført som led i værkets offentlige forsyningsvirksomhed med heraf følgende momspligt.

Landsskatteretten

SKM2020.459.LSR

En kommune anmodede om bindende svar på, om kommunen skulle opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger.

Skatterådet svarede, at kommunen skulle opkræve og afregne moms på disse ydelser.

Landsskatteretten ændrede svaret, idet Landsskatteretten fandt, at kommunen ikke skulle opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger. Landsskatteretten henså til, at kommunen var et offentligretligt organ, at den udøvede virksomhed skete i egenskab af offentlig myndighed, og at fritagelsen for afgiftspligten ikke ville kunne medføre en konkurrenceforvridning af en vis betydning.

I forhold til spørgsmålet om konkurrenceforvridning henså Landsskatteretten særligt til, at kommunerne i Danmark i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen er forpligtet til at indsamle affald fra private grundejere og grundejerforeninger, og at private grundejere og grundejerforeninger omvendt er forpligtet til at bruge den kommunale ordning. Kommunens virksomhed med levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger sker således ikke i konkurrence med private erhvervsvirksomheder, idet der ikke foreligger en retlig mulig konkurrencesituation i forhold til disse. Kommunen blev dermed ikke anset for at være en afgiftspligtig person i forbindelse med levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger, jf. ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 3, idet kommunen ikke leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsdrivende.

Landsskatteretten fandt endvidere, at kommunen ikke kunne anses for omfattet af begrebet "forsyningsvirksomhed" i henhold til ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 2, idet renovationsydelser ikke er omfattet af bilag I til momssystemdirektivet. Landsskatteretten fortolkede således ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 2, i overensstemmelse med momssystemdirektivets artikel 13 og bilag I hertil, uanset indholdet af forarbejderne til de danske momsbestemmelser.

Landsskatteretten ændrer Skatterådets praksis i SKM2015.687.SR. Ved redaktionens afslutning overvejede Skattestyrelsen stadigvæk betydningen for praksis.

SKM2009.574.LSR

Interne leverancer mellem en kommunes institutioner bliver ikke pålagt moms, med mindre leverancerne er omfattet af reglerne om offentlig forsyningsvirksomhed.

Skatterådet

SKM2015.687.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger - en offentlig myndighed - ikke skal opkræve moms ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger.

Endvidere afviser Skatterådet at besvare en række spørgsmål.

Landsskatteretten har ved SKM2020.459.LSR ændret det bindende svar. Ved redaktionens afslutning overvejede Skattestyrelsen stadigvæk betydningen for praksis.

Skattestyrelsen

SKM2003.99.TSS

Skatteministeriet har vurderet, at gebyrer for udstedelse af tilladelser må anses for at være vederlag for amternes varetagelse af opgaver på vandforsyningsområdet vedrørende kortlægning af vandressourcerne og planlægning af udnyttelsen af samme. De pågældende opgaver er derfor omfattet af ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 2, om offentlig forsyningsvirksomhed.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.