Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.5.3.2 Reguleringsforpligtelse vedrørende investeringsgoder

Indhold

Dette afsnit handler om stiftelsestidspunktet for krav om betaling af momsreguleringsforpligtelser vedrørende investeringsgoder.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Når et konkursbo sælger aktiver, der efter momsloven betragtes som investeringsgoder, skal der i nogle situationer ske en regulering af det momsfradrag, som virksomheden tidligere har opnået vedrørende det pågældende aktiv. Reglerne om regulering for investeringsgoder er beskrevet i afsnit D.A.11.7.4 Regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44.

Hvis reguleringsforpligtelsen vedrører et fradrag, som den konkursramte virksomhed har foretaget før konkursen, skal reguleringen foretages i perioden før konkursen. Kravet er dermed et simpelt krav i boet, uanset at kravet først kan gøres gældende ved konkursboets salg af investeringsgodet, jf. UfR.1981.163 ØLD.

Reguleringsforpligtelsen skal opgøres på blanket 49.026 Erklæring/samlet opgørelse ved overdragelse (investeringsgoder): https://www.skat.dk/getFile.aspx?ID=13967&newwindow=true.

Desuden skal blanketten: Delskema ved overdragelse (investeringsgoder) (49.040) udfyldes: https://www.skat.dk/getFile.aspx?ID=13969&newwindow=true.

I visse tilfælde kan reguleringsforpligtelsen overdrages til køberen af investeringsgodet. I den forbindelse skal køber afgive erklæring om, at denne vil overtage reguleringsforpligtelsen. Erklæringen afgives ved købers underskrift på ovennævnte blanketter.

Bemærk

Hvis konkursboet foretager indkøb, der er omfattet af reglerne om fradrag for købsmoms af investeringsgoder i ML §§ 43 - 44, vil eventuelle reguleringer få massekravsstatus, idet momskravet i dette tilfælde ikke relaterer sig til tiden før konkursdekretets afsigelse, men derimod til konkursperioden.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer      

Landsretsdomme

U.1981.163/2Ø    

Et momsregistreret anpartsselskab, der havde fradragsret for indgående afgift vedrørende et fabriksbyggeri, blev efter kort tids forløb erklæret konkurs. Boet fortsatte virksomhedens drift og blev momsregistreret.

Efter en begæring, der var indgivet på boets vegne, solgtes den pågældende fabriksbygning på tvangsauktion med den følge, at regulering skulle foretages efter bekendtgørelse nr. 312 af 26. maj 1978.

Reguleringsforpligtelsen kunne ikke anses som en gæld, der var pådraget boet under dets behandling, og kunne derfor ikke anerkendes som massekrav.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.