Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.5.3.3 Tvangsmæssig tilbagetagelse af boets driftsmidler

Indhold

Dette afsnit handler om den momsmæssige behandling ved tilbagetagelse/-levering af boets aktiver.

Regel

Hvis der i konkursboet indgår aktiver, som er købt med sædvanligt ejendomsforbehold, afhænger den momsmæssige behandling af, om det er den oprindelige sælger eller et finansieringsselskab, der tager aktivet tilbage.

Når den oprindelige sælger tager aktivet tilbage, skal sælgeren udstede kreditnota på det beløb, der godskrives konkursboet i forbindelse med tilbagetagelsen. Konkursboets købsmoms skal reguleres på grundlag af kreditnotaen. Reguleringen skal henføres til den konkursramte virksomheds momstilsvar for perioden forud for konkursen. Konkursboet skal altså ikke betale den krediterede moms som massekrav.

Hvis et finansieringsselskab, eller en anden virksomhed end den oprindelige sælger, der har overtaget kontrakten om ejendomsforbehold, tager aktivet tilbage, må denne virksomhed ikke udstede kreditnota eller afregningsnota med moms.

Konkursboet skal ikke foretage regulering af moms i forbindelse med et finansieringsselskabs tilbagetagelse af det solgte aktiv.

Se også

Se også afsnit D.A.8.1.1.5.7 Tilbagetagelse af varer ved købers misligholdelse om tilbagetagelse af varer ved købers misligholdelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.