Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.8.1.1.5.7 Tilbagetagelse af varer ved købers misligholdelse

Indhold

Dette afsnit beskriver, at der kan foretages fradrag i momsgrundlaget ved tilbagetagelse af varer ved købers misligholdelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der kan foretages fradrag i momsgrundlaget, når varer, der er solgt på afbetaling med ejendomsforbehold tages tilbage, fordi køberen ikke har opfyldt sine forpligtelser. Se AFG1972, 351DEP.

Der kan også foretages fradrag i momsgrundlaget, når varer, der er solgt på særlige kontokontrakter (uden ejendomsforbehold), tages tilbage, fordi køberen ikke har opfyldt sine forpligtelser.

Der kan ikke foretages fradrag i momsgrundlaget for varer, der er solgt på afbetaling, hvis alle rettigheder ifølge kontrakten er transporteret til en anden virksomhed.

ML (momsloven) § 27, stk. 5, kan ikke anvendes i et tilfælde, hvor et finansieringsselskab på grundlag af et ejendomsforbehold tager den solgte genstand tilbage. Se TfS1987, 485ØLD.

Et finansieringsselskab - eller enhver anden virksomhed end den oprindelige sælger - der har fået tiltransporteret en kontrakt med ejendomsforbehold, må altså i forbindelse med overtagelsen ikke udstede kreditnota med deklareret moms.

Se også

Se også afsnit D.A.11.7.5 Regulering af fradrag ved betinget rabat, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers misligholdelse ML § 27, stk. 4 og 5 om regulering af fradrag ved betinget rabat, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers misligholdelse ML (momsloven) § 27, stk. 4 og 5.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS1987, 485ØLD

Efter votering tilkendegav retten, at resultatet af sagen, hvis der skulle afsiges dom, ville blive, at sagsøgte, direktoratet for toldvæsenet, fik medhold. Baggrunden herfor var, at ML (momsloven) § 13, stk. 5, (Nu ML (momsloven) § 27, stk. 5) efter sin ordlyd og efter tilblivelsen af bestemmelsen, samt under hensyn til sammenhængen mellem bestemmelsen og de øvrige regler, ikke kunne anvendes i et tilfælde, hvor et finansieringsselskab på grundlag af et ejendomsforbehold tog den solgte genstand tilbage.

Skatteministeriet

AFG1972, 351DEP

Varer, der tidligere var betalt moms af, og som blev taget retur, kunne fradrages i momsgrundlaget med det beløb (excl moms), der blev godtgjort kunden når der var solgt på afbetaling med ejendomsforbehold, og varen blev taget tilbage, fordi køberen ikke havde opfyldt sine forpligtelser.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.