Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.5.3.1 Periodisering af momskrav i konkurs

Indhold

Afsnittet beskriver retningslinjerne for, hvilken periode et momskrav og efterfølgende reguleringer skal henføres til.

Afsnittet indeholder:

  • Periodisering af momskravet i konkursordenen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Stiftelsestidspunktet for momskravet i konkursordenen

Momsfradrag skal som udgangspunkt henføres til den periode, hvor fakturaen er udstedt.

Moms af indkøb af varer og ydelser, der er foretaget forud for afsigelse af konkursdekret, skal dog fradrages som købsmoms hos den konkursramte virksomhed i perioden forud for konkursen, uanset om faktura først er udstedt efter konkursens indtræden.

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer      

Landsretsdomme

U.1984.615V

Sagen vedrørte et interessentskab, som havde opnået tvangsakkord. Interessentskabet anmeldte et negativt momstilsvar vedrørende moms af honorarer for advokat- og revisorbistand i forbindelse med tvangsakkorden.

Toldvæsenet foretog modregning i beløbet til dækning af sit tilgodehavende for skyldig moms pr. betalingsstandsningsdagen forud for tvangsakkorden.

Toldvæsenet fandtes efter KL § 163, jfr. § 42, at være berettiget til at modregne sit krav på skyldig moms pr. betalingsstandsningsdagen forud for tvangsakkorden i interessentskabets negative momstilsvar. Honorarkravene ansås for stiftet forud for tvangsakkordforhandlingernes åbning, for den del af honoraret, der svarede til arbejdet udført før dette tidspunkt.

Skatteministeriet

AFG 923, 1985

Der var rejst spørgsmål om periodisering af indgående afgift af advokat- og revisorydelser, der var præsteret under en virksomheds betalingsstandsning og efterfølgende konkursbehandling.

Ministeriet for skatter og afgifter meddelte, at der principielt burde ske en opdeling af vederlaget for de omhandlede ydelser svarende til det arbejde, som den pågældende advokat/revisor havde udført henholdsvis før og efter konkursens indtræden (konkursdekretets afsigelse).

Afgiften af vederlaget for det arbejde, der var udført før betalingsstandsningen, respektive i betalingsstandsningsperioden, blev herefter medregnet til virksomhedens indgående afgift, medens afgiften for det arbejde, der var udført efter konkursens indtræden, blev medregnet til boets indgående afgift.

Modregning over for virksomheden, henholdsvis boet, kunne ske efter de gældende regler.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.