Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.16.3.6.5 Rettelse (rettelsesangivelse) og periodisering

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Perioder til og med 1. halvår 2021
  • Perioder fra og med 2. halvår 2021.

Perioder til og med 1. halvår 2021

Reglerne om rettelse af momsangivelser for perioder til og med den anden afgiftsperiode i 2021 er uændrede i forhold til de før 1. juli 2021 gældende regler. Se momsforordningens artikel 61, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026, som ændret ved gennemførelsesforordning 2020/1112 (EU).

Om reglerne, se D.A.16.2.5.5.

Perioder fra og med 2. halvår 2021

Hvis det er nødvendigt at foretage ændringer af momsangivelsen efter indsendelsen, medtages sådanne ændringer i en efterfølgende angivelse inden 3 år efter den dato, hvor den oprindelige angivelse skulle indsendes i henhold til ML (momsloven) § 66 g, stk. 1, 3. pkt., eller ML (momsloven) § 66 p, stk. 1, 3. pkt. Den efterfølgende momsangivelse skal angive det relevante forbrugsmedlemsland, afgiftsperioden og det momsbeløb, der skal ændres.

Se ML (momsloven) § 66 g, stk. 2, og ML (momsloven) § 66 p, stk. 4, som ændret/indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, artiklerne 365, 369g og 369t i Momssystemdirektivet, som ændret/indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455, og momsforordningens artikel 61, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026, som ændret ved gennemførelsesforordning 2020/1112 (EU).

Indsendelse af ændringer skal dog ske direkte til det relevante forbrugsmedlemsland, hvis den afgiftspligtige person (eller dennes formidler) har indsendt den afgiftspligtige persons endelige momsangivelse. Dvs. angivelsen for den sidste periode, hvor den afgiftspligtige person var registreret i den pågældende særordning i det pågældende identifikationsmedlemsland. Se D.A.16.3.6.2 Sidste angivelse.

Bemærk

Bemærk, at de nævnte bestemmelser i momsloven, direktivet og momsforordningen alene er en bestemmelse om, at der ikke kan indsendes særskilte rettelsesangivelser. Bestemmelserne betyder, at rettelsesangivelser skal indgives som tillæg til en ordinær angivelse for en senere periode. Se i denne retning også bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/194, der fastsætter, hvilke oplysninger Skatteforvaltningen skal videresende til de andre EU-lande. Bestemmelserne ændrer ikke på periodiseringsbestemmelse, dvs. bestemmelserne om hvilken afgiftsperiode som leveringerne skal henføres til.

Indsendelse af ændringer senere end 3 år efter den dato, hvor den oprindelige angivelse skulle indsendes, skal ske direkte til det relevante forbrugsmedlemsland. Forbrugsmedlemslandets regler om genoptagelse, herunder frister, finder anvendelse.

Se også

Se også afsnit

  • A.A.8.3 Ændringer vedrørende moms og afgifter
  • D.A.7 Momspligtens indtræden (periodisering).
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.