Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.7 Betaling

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om betaling, opkrævning og inddrivelse af moms i forbindelse med særordningerne.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Hæftelse - Importordningen
 • Betaling skal ske under henvisning til en specifik afgiftsperiode
 • Hvis der indbetales mere, end der er angivet
 • Ingen eller for lille betaling
 • Renter, bøder mv.

Hovedregel

Den afgiftspligtige person eller dennes formidler skal under henvisning til den relevante momsangivelse indbetale momsen, når momsangivelsen indsendes, dog senest ved udløbet af fristen for indsendelse af momsangivelsen. Se ML (momsloven) § 66 g, stk. 1, og ML (momsloven) § 66 p, stk. 3, som ændret/indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artiklerne 367, 369i og 369v i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og som ændret/indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Betalingen sker til en af identifikationsmedlemslandet anvist bankkonto. Se artiklerne 367, 369i og 369v i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og som ændret/indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455, og artikel 62, stk. 1, i momsforordningen, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Er Danmark identifikationsmedlemsland, sker indbetalingen til Skatteforvaltningen. Se ML (momsloven) § 66 g, stk. 1, og ML (momsloven) § 66 p, stk. 3.

Er Danmark identifikationsmedlemsland, skal indbetalingerne til Skatteforvaltningen ske i danske kroner. Se Momsbekendtgørelsens § 117, stk. 6, og § 118, stk. 3, og artiklerne 367, 369i og 369v i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og som ændret/indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Bankkontonummer med henblik på indbetalinger til Skatteforvaltningen vil blive oplyst af Skatteforvaltningen. Se Momsbekendtgørelsens § 117, stk. 11, og § 118, stk. 8.

Bemærk

Bemærk, at når Danmark er identifikationsmedlemsland, så finder reglerne om én skattekonto ikke anvendelse på de betalinger, som Danmark som identifikationsmedlemsland modtager på vegne på forbrugsmedlemsstaterne.

Se også

Se også afsnit

 • A.B.4.5 Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto
 • D.A.16.3.1.3 Forholdet til andre regler
 • D.A.16.3.6.1.2 om valutakursomregning i forbindelse med angivelser og betaling.

Hæftelse - Importordningen

Bemærk, at en afgiftspligtig person, der anvender ordningen, og som er repræsenteret ved en formidler, hæfter solidarisk med formidleren for den moms, der skal betales via ordningen. Det skyldes, at begge er betalingspligtige for momsen. Formidleren er betalingspligtig efter reglerne for særordningen. Se ML (momsloven) § 66 m, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 369l i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455. Den afgiftspligtige person er samtidig betalingspligtig for momsen efter den almindelige hovedregel i ML (momsloven) § 46, stk. 1, 1. pkt., og Momssystemdirektivets artikel 193. Se evt. D.A.13.2.1 Hovedregel ML § 46, stk. 1, 1. pkt..

Betaling skal ske under henvisning til en specifik afgiftsperiode

Momsbetalinger, der foretages af den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, i forbindelse med særordningerne, er specifikke for den enkelte indgivne momsangivelse for en bestemt periode. Enhver efterfølgende tilpasning af de betalte beløb kan kun foretages af den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, med henvisning til den pågældende angivelse og må ikke henføres til en anden angivelse eller ske ved tilpasning af en efterfølgende angivelse. Hver betaling skal henvise til referencenummeret for den pågældende specifikke angivelse. Se momsforordningens artikel 62, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Hvis der indbetales mere, end der er angivet

Et identifikationsmedlemsland, der modtager et beløb, som er større end det, der følger af den relevante momsangivelse, tilbagebetaler det for meget betalte beløb direkte til den pågældende afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne.

Hvis et identifikationsmedlemsland har modtaget et beløb for en momsangivelse, der efterfølgende konstateres at være ukorrekt, og det pågældende medlemsland allerede har videregivet det pågældende beløb til forbrugsmedlemslandene, tilbagebetaler disse forbrugsmedlemslande deres respektive del af det for meget indbetalte beløb direkte til den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne.

Hvis for meget indbetalte beløb vedrører perioder frem til og med den sidste angivelsesperiode i 2018, tilbagebetaler identifikationsmedlemslandet imidlertid den relevante andel af den tilsvarende del af det beløb, der er tilbageholdt i overensstemmelse med artikel 46, stk. 3, i forordning (EU) nr. 904/2010 (samarbejdsforordningen), og forbrugsmedlemslandet tilbagebetaler det for meget betalte beløb fratrukket det af identifikationsmedlemslandet tilbagebetalte beløb.

Forbrugsmedlemslandet underretter i elektronisk form identifikationsmedlemslandet om de pågældende tilbagebetalingsbeløb.

Se momsforordningens artikel 63, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Bemærk

Bemærk, at artikel 63, stk. 3, skal ses i lyset af en særlig overgangsordning om midlertidig provenudeling mellem identifikationsland og forbrugsmedlemsland. Da identifikationsmedlemslandet som følge af den særlige overgangsordning i første omgang har modtaget en andel af det for meget indbetalte beløb, skal begge medlemslande tilbagebetale til den afgiftspligtige person.

Ingen eller for lille betaling

Hvis en afgiftspligtig person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, har indsendt en momsangivelse i overensstemmelse med reglerne for særordningen, men der ikke er foretaget nogen betaling, eller betalingen er mindre end det, der følger af momsangivelsen, minder identifikationsmedlemslandet i elektronisk form på den tiende dag efter den dag, hvor betalingen senest skulle have fundet sted, den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, om enhver udestående momsbetaling.

Identifikationsmedlemslandet underretter i elektronisk form forbrugsmedlemslandene om, at påmindelsen er blevet sendt.

Det påhviler det pågældende forbrugsmedlemsland at foretage efterfølgende påmindelser og træffe foranstaltninger til at opkræve momsen. Hvis sådanne efterfølgende påmindelser er blevet fremsendt af forbrugsmedlemslandet, betales den pågældende moms til dette medlemsland.

Forbrugsmedlemslandet underretter i elektronisk form identifikationsmedlemslandet om, at der er blevet fremsendt en påmindelse.

Se momsforordningens artikel 63a, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Bemærk

Bemærk, at artikel 63a betyder, at når identifikationsmedlemslandet har påmindet den afgiftspligtige person eller dennes formidler om den manglende betaling af moms, så overgår ansvaret for opkrævning og inddrivelse af momsen til forbrugsmedlemslandet. Hvis det pågældende forbrugsmedlemsland derefter har udsendt en eller flere påmindelser til den afgiftspligtige person eller dennes formidler, så kan den afgiftspligtige person eller dennes formidler ikke længere vælge at indbetale beløbet via identifikationsmedlemslandet, men skal indbetale det direkte til forbrugsmedlemslandet.

Se også

Se også afsnit

 • A.B.4.6 om forsinket angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter
 • D.A.16.3.5.6 om tvangsafmeldelse og udelukkelse og omtalen af kriterierne for udelukkelse
 • D.A.16.3.6.4 om for sene angivelser
 • A.D om opkrævning
 • G.A om inddrivelse.

Renter, bøder mv.

Hvis en momsangivelse ikke er indsendt, eller hvis en momsangivelse er indsendt for sent eller er ufuldstændig eller ukorrekt, eller hvis momsen betales for sent, beregnes og fastsættes renter, bøder eller andre omkostninger af forbrugsmedlemslandet. Den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, betaler sådanne renter, bøder eller andre omkostninger direkte til forbrugsmedlemslandet. Se momsforordningens artikel 63b, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Bemærk

Bemærk, at udtrykket "beregnes og fastsættes" betyder, at det er forbrugsmedlemslandets regler om renteberegning, bøder, gebyrer mv., der finder anvendelse. Også i tilfælde, hvor selve momsbeløbet stadig kan indbetales til identifikationsmedlemslandet, fordi forbrugsmedlemslandet endnu ikke har påmindet den afgiftspligtige person om den for sene eller manglende betaling.

Se også

Se også afsnit

 • A.B.4.6 om forsinket angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter
 • D.A.16.3.5.6 om tvangsafmeldelse og udelukkelse og omtalen af kriterierne for udelukkelse
 • A.D om opkrævning
 • G.A om inddrivelse.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.