Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.6.4 For sene angivelser (påmindelser)

Hvis en momsangivelse ikke indsendes rettidigt, minder identifikationsmedlemslandet i elektronisk form afgiftspligtige personer eller formidlere, der handler på deres vegne, om deres forpligtelse til at indsende en sådan angivelse. Identifikationsmedlemslandet fremsender en påmindelse den tiende dag, efter at angivelsen skulle have været indsendt, og underretter de andre medlemslande i elektronisk form om, at der er fremsendt en påmindelse.

Eventuelle efterfølgende påmindelser og foranstaltninger til at fastsætte og opkræve moms er den berørte forbrugsmedlemslands ansvar.

Uanset eventuelle fremsendte påmindelser og foranstaltninger foretaget af et forbrugsmedlemsland indsender den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, momsangivelsen til identifikationsmedlemslandet.

Se momsforordningens artikel 60a, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Artikel 60a betyder med andre ord, at når identifikationsmedlemslandet har påmindet den afgiftspligtige person om den manglende angivelse, så overgår ansvaret for at udsende eventuelle yderligere påmindelser til forbrugsmedlemslandene. Tilsvarende overgår ansvaret for opkrævning og inddrivelse af momsen for perioden til forbrugsmedlemslandene. Indbetaling af moms for perioden kan derfor kun ske til forbrugsmedlemsstaterne. Momsangivelsen skal dog stadig sendes til identifikationsmedlemslandet.

Se også

Se også afsnit

  • D.A.16.3.5.6 om tvangsafmeldelse og udelukkelse og særligt omtalen af "stadig undladelse (manglende overholdelse af reglerne)"
  • D.A.16.3.7 om betaling, herunder særligt omtalen af ingen eller for lille betaling.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.