Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.6.3 Særlige situationer

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Tilslutning til en særordning inde i kvartal
  • EU-ordningen og Importordningen- Skifte af identifikationsmedlemsland
  • Skifte mellem særordninger

Tilslutning til en særordning inde i kvartal

Hvis ikke-EU-ordningen eller EU-ordningen i overensstemmelse med momsforordningens artikel 57d, stk. 1, andet afsnit, finder anvendelse fra datoen for den første levering, indsender den afgiftspligtige person en selvstændig momsangivelse for det kalenderkvartal, hvor den første levering fandt sted. Se momsforordningens artikel 59, stk. 2, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Se også

Se også afsnit D.A.16.3.5.1 Anmeldelse og virkningstidspunkt om anmeldelse og virkningstidspunkt

EU-ordningen og Importordningen - Skifte af identifikationsmedlemsland

Hvis identifikationsmedlemslandet ændres i henhold til artikel 57f efter den første dag i det relevante kalenderkvartal, indsender den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, momsangivelser og foretager tilhørende betalinger til både det tidligere og det nye identifikationsmedlemsland for leveringer foretaget i de respektive perioder, hvor medlemslandene har været identifikationsmedlemsland. Se momsforordningens artikel 59, stk. 4, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Se også "EU-ordningen - Skifte af identifikationsmedlemsland" og "Importordningen - Skifte af identifikationsmedlemsland" i D.A.16.3.5.5 Ændringer Ændringer.

Skifte mellem særordninger

Hvis en afgiftspligtig person har været registreret under ikke-EU-ordningen og EU-ordningen i løbet af en angivelsesperiode, indsender vedkommende momsangivelser og udfører de respektive betalinger til identifikationsmedlemslandet for hver enkelt ordning for så vidt angår de leveringer, der er foretaget, og de perioder, som er dækket af ordningen. Se momsforordningens artikel 59, stk. 3, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Se også "Skifte mellem to særordninger" i D.A.16.3.5.6 Tvangsafmeldelse og udelukkelse Tvangsafmeldelse og udelukkelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.