Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.5.1 Anmeldelse og virkningstidspunkt

En afgiftspligtig person, som vælger at tilslutte sig ikke-EU-ordningen med Danmark som identifikationsmedlemsland, skal elektronisk anmelde påbegyndelse af afgiftspligtig virksomhed inden for EU til Skatteforvaltningen. Se ML (momsloven) § 66 b, stk. 2, og artikel 360 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF.

Ikke-EU-ordningen gælder fra den første dag i kalenderkvartalet efter, at anmeldelsen i henhold til ML (momsloven) § 66 b, stk. 2, er afgivet. Hvis en afgiftspligtig person for første gang leverer ydelser, der kan omfattes af ordningen, før anmeldelse er givet, gælder ordningen imidlertid fra den første levering, på betingelse af at anmeldelsen af påbegyndt virksomhed sker, senest den tiende dag i måneden efter at den første levering er foretaget. Se ML (momsloven) § 66 b, stk. 3, og artikel 57d i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

En afgiftspligtig person, der foretager fjernsalg af varer inden for EU eller formidler levering af varer i henhold til § 4 c, stk. 2, hvis forsendelsen eller transporten af de leverede varer påbegyndes og afsluttes i det samme medlemsland, eller en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i forbrugsmedlemslandet, og som leverer ydelser til en ikkeafgiftspligtig person, og som vælger at tilslutte sig EU-ordningen med Danmark som identifikationsmedlemsland, skal til Skatteforvaltningen elektronisk anmelde påbegyndelse af afgiftspligtig virksomhed inden for ordningen. Se ML (momsloven) § 66 e, stk. 1, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 369c i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

EU-ordningen gælder fra den første dag i kalenderkvartalet efter, at anmeldelsen i henhold til stk. 1 er afgivet. Hvis en afgiftspligtig person for første gang leverer varer eller ydelser, der kan omfattes af ordningen, før anmeldelse er givet, gælder ordningen imidlertid fra den første levering, forudsat at anmeldelse af påbegyndt virksomhed sker, senest den tiende dag i måneden efter at den første leverance er foretaget. Se ML (momsloven) § 66 e, stk. 2, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 57d, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

En afgiftspligtig person eller en formidler, der handler på vedkommendes vegne, som vil anvende importordningen med Danmark som identifikationsmedlemsland, skal anmelde påbegyndelse af afgiftspligtig virksomhed inden for ordningen til Skatteforvaltningen. Anmeldelsen og afgivelse af oplysninger skal ske elektronisk. Se ML (momsloven) 66 n, stk. 2, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 369o i Momssystemdirektivet, som indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Importordningen finder anvendelse fra den dag, hvor den afgiftspligtige person og den eventuelt udpegede formidler er blevet tildelt momsregistreringsnummer til ordningen. Se ML (momsloven) 66 n, stk. 3, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 57d, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Se også

Se også afsnit D.A.16.3.1.4 Definitioner om de anvendte definitioner i forbindelse med særordningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.