Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.6.2 Sidste angivelse

En afgiftspligtig person eller en formidler, der handler på dennes vegne, indsender sin endelige momsangivelse og eventuelle sene indsendelse af tidligere angivelser samt tilhørende betalinger til det medlemsland, der var identifikationsmedlemsstat på tidspunktet for ophøret, udelukkelsen eller ændringen, hvis:

a) vedkommende ophører med at anvende en af særordningerne

b) vedkommende er udelukket fra en af særordningerne

c) vedkommende ændrer identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 57f.

Se momsforordningens artikel 61 a, stk. 1, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Alle korrektioner af den endelige momsangivelse og tidligere momsangivelser, der opstår efter indsendelsen af den endelige angivelsesperiode, afvikles direkte med skattemyndighederne i det pågældende forbrugsmedlemsland. Se momsforordningens artikel 61 a, stk. 1, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

En formidler indsender for alle afgiftspligtige personer, på hvis vegne vedkommende handler, de endelige momsangivelser og eventuelle sene indsendelser af tidligere angivelser og de tilhørende betalinger til det medlemsland, der var identifikationsmedlemsland på tidspunktet for sletning eller ændring, hvis:

a) vedkommende slettes fra identifikationsregistret

b) vedkommende ændrer identifikationsmedlemsstat i overensstemmelse med artikel 57f, stk. 2.

Se momsforordningens artikel 61 a, stk. 1, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Alle korrektioner af den endelige momsangivelse og tidligere momsangivelser, der opstår efter indsendelsen af den endelige angivelse, afvikles direkte med skattemyndighederne i det pågældende forbrugsmedlemsland. Se momsforordningens artikel 61 a, stk. 1, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Se også

Se også afsnit

  • D.A.16.3.5.5 om ændringer og særligt omtalen af skifte af identifikationsmedlemsland i EU-ordningen.
  • D.A.16.3.5.6 om tvangsafmeldelse og udelukkelse
  • D.A.16.3.5.7 om frivillig afmeldelse.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.