Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.6.1.2 Angivelsens indhold

Afsnittet indeholder:

  • Felterne i angivelsen
  • Varer forsendt eller transporteret fra andre EU-lande
  • Forretningssteder mv. i andre EU-lande
  • Importordningen
  • Valuta
  • Forbud mod afrunding
  • Nulangivelser

Felterne i angivelsen

Den kvartalsvise afgiftsangivelse i ikke-EU-ordningen og EU-ordningen skal indeholde momsregistreringsnummeret, jf. § 113, stk. 3 og § 114, stk. 3 og 5, og for hvert enkelt forbrugsmedlemsland, hvor der skal svares moms, den samlede værdiværdi uden moms, de gældende afgiftssatser, det samlede tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter satser, det samlede skyldige afgiftsbeløb og eventuelle ændringer af tidligere afgiftsangivelser, jf. ML (momsloven) § 66 g, stk. 2, for følgende leveringer omfattet af ordningerne, der er foretaget i afgiftsperioden:

1) Fjernsalg af varer inden for EU (alene EU-ordningen).

2) Leveringer af varer i henhold til ML (momsloven) § 4 c, stk. 2, hvis forsendelsen eller transporten af disse varer påbegyndes og afsluttes i samme EU-land (alene EU-ordningen).

3) Levering af ydelser.

Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 1 og 5, og artiklerne 365 og 369g i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455, og som ændret ved direktiv 2019/1995. Se evt. også bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/194, der fastsætter, hvilke oplysninger Skatteforvaltningen skal videresende til de andre EU-lande.

Varer forsendt eller transporteret fra andre EU-lande

Når en afgiftspligtig person, der anvender EU-ordningen, forsender eller transporterer varerne fra andre medlemslande end identifikationsmedlemslandet, skal momsangivelsen, indeholde relevante angivelsesoplysninger, for hvert medlemsland, som der forsendes eller transporteres varer fra.

I forbindelse med fjernsalg af varer inden for EU bortset fra sådant salg udført af en afgiftspligtig person i overensstemmelse ML (momsloven) § 4 c, stk. 2, skal momsangivelsen også indeholde det individuelle momsregistreringsnummer eller det skatteregistreringsnummer, der er tildelt af hver enkelt medlemsland, som sådanne varer forsendes eller transporteres fra.

I forbindelse med fjernsalg af varer og leveringer af varer inden for EU, hvis forsendelsen eller transporten af disse varer påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsland, udført af en afgiftspligtig person i henhold til ML (momsloven) § 4 c, stk. 2, skal momsangivelsen også indeholde det individuelle momsregistreringsnummer eller det skatteregistreringsnummer, der er tildelt af hver enkelt medlemsland, som sådanne varer forsendes eller transporteres fra, hvis et sådant foreligger.

Momsangivelsen skal indeholde de omhandlede oplysninger opdelt efter forbrugsmedlemsstat.

Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 2 og 3, og artikel 369g, stk. 2, i Momssystemdirektivet, som ændret ved direktiv 2019/1995.

Se også afsnit D.A.4.2.5 Platforme mv. om formidling omfattet af ML (momsloven) § 4 c, stk. 2 (platforme mv.).

Forretningssteder i andre EU-lande

Når en afgiftspligtig person, der anvender EU-ordningen, har et eller flere faste forretningssteder i et andet medlemsland end identifikationsmedlemslandet, hvorfra der leveres ydelser, skal momsangivelsen, indeholde relevante angivelsesoplysninger, for hvert medlemsland, hvor den pågældende har et forretningssted, tillige med dette forretningssteds momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer. Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 4, og artikel 369g, stk. 3, i Momssystemdirektivet, som ændret ved direktiv 2019/1995.

Importordning

Den månedsvise afgiftsangivelse i importordningen skal indeholde momsregistreringsnumre, jf. § 116, stk. 4, og for hvert forbrugsmedlemsland, hvor der skal betales moms, den samlede værdi uden moms af de fjernsalg af varer fra steder uden for EU, for hvilke moms er forfaldet i afgiftsperioden, og det samlede tilsvarende skyldige afgiftsbeløb opdelt efter sats. Endvidere skal de gældende momssatser og det samlede skyldige afgiftsbeløb angives. 

Afgiftsangivelsen skal desuden i henhold til ML (momsloven) § 66 p, stk. 4, indeholde eventuelle ændringer til tidligere afgiftsangivelser med angivelse af det relevante forbrugsmedlemsland, afgiftsperioden og det momsbeløb, der ændres.

Se momsbekendtgørelsens § 118, stk. 1 og 2, og artikel 369t, stk. 1, i Momssystemdirektivet, som indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455. Se evt. også bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/194, der fastsætter, hvilke oplysninger Skatteforvaltningen skal videresende til de andre EU-lande.

Valuta

Beløbene skal angives i danske kroner. Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 6, og § 118, stk. 3, og artiklerne 366, 369h og og artikel 369u i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og som ændret/indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Er leveringen foretaget i en anden valuta, anvendes kursen på den sidste dag i afgiftsperioden, når angivelsen udfyldes. Omregningen skal ske til de valutakurser, som Den Europæiske Centralbank har offentliggjort for den dag eller, hvis der ikke har været nogen offentliggørelse den dag, den næste offentliggørelsesdag. Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 7, og § 118, stk. 4, og artiklerne 366 og 369h i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455, og artikel 369u i Momssystemdirektivet, som indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Ved ændringer til tidligere indsendte angivelser, jf. ML (momsloven) § 66 g, stk. 2, og § 66 p, stk. 4, anvendes kursen på den sidste dag i den afgiftsperiode, der ændres. Momsbekendtgørelsens § 117, stk. 7, 2. pkt., og § 118, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 8, og § 118, stk. 5.

Omregning til og fra EURO ved modtagelse af angivelser

Ved modtagelsen af angivelsen beregner Skatteforvaltningen det samlede beløb, der skal indbetales i forbindelse med angivelsen, herunder indeholdte ændringer til tidligere perioder, i EURO. Momsbekendtgørelsens § 117, stk. 7 og 8, og § 118, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse ved beregningen af beløbet. Skatteforvaltningen omregner herefter beløbet fra EURO til danske kroner. Ved omregningen anvendes EURO-kursen på den sidste dag i den nye afgiftsperiode. § 117, stk. 7, 2. pkt., og § 118, stk. 4, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Angivelse kan først ske, når Den Europæiske Centralbank har offentliggjort valutakursen for den nye afgiftsperiode. Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 9, og § 118, stk. 6.

Angivelser og betalinger modtaget fra andre identifikationslande

Ved modtagelse af angivelser og betalinger gennem andre identifikationslande end Danmark og betalinger direkte fra afgiftspligtige med et andet identifikationsland end Danmark omregner Skatteforvaltningen beløbene fra EURO til danske kroner. Ved omregningen anvendes EURO-kursen på den sidste dag i afgiftsperioden. Ved ændringer til tidligere indsendte angivelser, jf. ML (momsloven) § 66 g, stk. 2, og § 66 p, stk. 4, anvendes EURO-kursen på den sidste dag i den afgiftsperiode, som er den nye periode i den afgiftsangivelse, i hvilke ændringerne er indeholdt. Momsbekendtgørelsens § 117, stk. 7, 2. pkt., og § 118, stk. 4, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 10, og § 118, stk. 6.

Forbud mod afrunding

Beløbene på momsangivelser, der udarbejdes under særordningerne, må ikke afrundes til den nærmeste hele valutaenhed. Det nøjagtige momsbeløb skal angives og betales. Se momsforordningens artikel 60, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Nulangivelser

Hvis en afgiftspligtig person, der anvender en særordning, ikke har leveret varer eller ydelser i nogen af forbrugsmedlemsstaterne under denne særordning i løbet af en angivelsesperiode og ikke har nogen korrektioner i forbindelse med tidligere momsangivelser, indsender vedkommende eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, en momsangivelse med angivelse af, at der ikke er foretaget nogen leveringer i den pågældende periode (en nulmomsangivelse). Se momsforordningens artikel 59a, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.