Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.6.1.1 Angivelsesperiode og -frist

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Ikke-EU-ordningen og EU-ordningen
  • Importordningen.

Ikke-EU-ordningen og EU-ordningen

Den afgiftspligtige person skal elektronisk indsende en momsangivelse for hver afgiftsperiode til identifikationsmedlemslandet. Afgiftsperioden er kalenderkvartalet. Det gælder, uanset om der er foretaget leveringer af varer og ydelser omfattet af ordningerne eller ej. Momsangivelsen skal indsendes inden udgangen af den måned, der følger efter udgangen af den afgiftsperiode, som angivelsen vedrører. Er Danmark identifikationsmedlemsland, skal den afgiftspligtige person med udgangspunkt i det efter ML § 66 h førte regnskab elektronisk indsende momsangivelsen for hver afgiftsperiode til Skatteforvaltningen. Se ML (momsloven) § 66 g, stk. 1, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, artiklerne 364 og 369f i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455, og som ændret ved direktiv 2019/1995.

Importordningen

Er Danmark identifikationsmedlemsland, skal den afgiftspligtige person eller dennes formidler elektronisk indsende en momsangivelse for hver afgiftsperiode til Skatteforvaltningen. Afgiftsperioden er kalendermåneden. 1. pkt. gælder, uanset om der er foretaget fjernsalg af varer indført fra steder uden for EU eller ej. Momsangivelsen skal indsendes inden udgangen af den måned, der følger efter udgangen af den afgiftsperiode, som angivelsen vedrører. Se ML (momsloven) § 66 p, stk. 1, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 369s i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.