Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.7 Regulering af fradrag ML § 27, stk. 4 og 5, § 37, stk. 3 og 4, samt §§ 43 og 44

Indhold

Dette afsnit beskriver kompenserende fradrag ved udtagningsbeskatning, se ML (momsloven) § 37, stk. 3 og fuldt fradrag for varer indkøbt med delvis fradragsret, se ML (momsloven) § 37, stk. 4. Dette afsnit beskriver desuden forpligtelsen til at regulere for tidligere fratrukket købsmoms af investeringsgoder, og mulighed for tilbagebetaling af moms til virksomhederne, når et investeringsgode anskaffet uden ret til fradrag senere anvendes til momspligtige formål, se ML (momsloven) §§ 43 og 44. Endelig beskrives regulering af fradrag ved betinget rabat mv., se ML (momsloven) § 27, stk. 4 og 5.

Afsnittet indeholder:

Se også

Reglerne om udtagningsmoms, som også har til formål at regulere foretagne fradrag, er beskrevet i afsnit D.A.4.3 Andre momspligtige transaktioner ML § 5 om andre momspligtige transaktioner ML § 5. Reguleringen sker nemlig ved at udtagningen sidestilles med en momspligtig leverance.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.