Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.7.2 Kompenserende regulering af fradrag ved udtagning ML § 37 stk. 3

Indhold

Dette afsnit beskriver reglen om kompenserende fradrag for moms i tilfælde, hvor der skal betales udtagningsmoms.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel.

Se også

  • D.A.4.3 om andre momspligtige transaktioner ML (momsloven) § 5
  • D.A.11.7.3 om regulering fra delvist fradrag til fuldt fradrag ML (momsloven) § 37, stk. 4
  • D.A.11.7.4.5.3 om adgangen til kompenserende regulering ved salg af investeringsgoder.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 37, stk. 3 har følgende ordlyd:

"Såfremt, der skal betales afgift ved udtagning, kan afgiften af indkøb m.v. hertil fradrages i det omfang, dette ikke allerede er sket. Fradragsbeløbet kan ikke overstige 25 % af afgiftsgrundlaget ved udtagningen, jf. dog § 43, stk. 3, nr. 3."

Regel

Hvis der skal betales moms ved udtagning, kan der foretages momsfradrag i det omfang, der ikke allerede er foretaget fradrag. Se ML (momsloven) § 37, stk. 3. Herved sikres det, at indkøbet ikke momsbelægges dobbelt, ved at der kun er opnået delvis fradragsret ved indkøbet mv. og skal betales moms af indkøbs- /fremstillingsprisen ved udtagningen.

Det kompenserende fradrag kan ikke overstige 25 % af momsgrundlaget ved udtagningen. Hermed sikres, at fradraget ikke bliver større end den moms, der skal betales ved udtagningen.

Bemærk

Reglen gælder ikke, når der skal betales salgsmoms ved salg. For varer indkøbt med delvis fradragsret kan ML (momsloven) § 37, stk. 4 anvendes. Se afsnit D.A.11.7.3 Regulering fra delvist fradrag til fuldt fradrag ML § 37 stk. 4 om regulering fra delvist fradrag til fuldt fradrag. Der er også mulighed for kompenserende regulering for investeringsgoder. Se afsnit D.A.11.7.4.5.3 Salg af investeringsgode - adgangen til kompenserende momsregulering bortset fra salg af momsfritaget fast ejendom ML § 43, stk. 3, nr. 3 herom.

Eksempel

En virksomhed indkøber et aktiv til 50.000 kr. inkl. moms. Momsen udgør 10.000 kr. Virksomheden har 50 % momsfradrag og foretager derfor momsfradrag på 5.000 kr. (50 % af 10.000 kr.). Efter 3 år udtages aktivet til privat anvendelse. Virksomheden skal efter ML (momsloven) § 5, stk. 1 betale moms af udtagningen.

Der kan foretages momsfradrag for de resterende 5.000 kr. (10.000-5.000) efter ML (momsloven) § 37, stk. 3.

Grundlaget for udtagningsmomsen er 16.000 kr. (40 % af indkøbsprisen ekskl. moms.) ifølge ML (momsloven) § 28, stk. 1 og 4.

Det kompenserende fradrag kan dermed højst udgøre 4.000 kr. (25 % af 16.000 kr.).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.