Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.7.4 Overdragelse mellem ægtefæller, ved gave og arveforskud samt ved arv

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilket tidspunkt, der skal anses som tidspunktet for overdragelse af fast ejendom, ved overdragelse mellem ægtefæller, ved gave og i forbindelse med dødsfald med videre.

Afsnittet indeholder:

  • Overdragelse mellem ægtefæller
  • Gave
  • Arveforskud
  • Dødsfald med videre.

Overdragelse mellem ægtefæller

Hvis en fast ejendom overdrages mellem samlevende ægtefæller, eller hvis en ejendom i forbindelse med skifte ved separation eller skilsmisse er overført til den anden ægtefælle, anses ejendommen for erhvervet på tidspunktet for den oprindelige erhvervelse. Se afsnit (C.A.8.3.2 Bodeling ved separation og skilsmisse) og afsnit (C.C.6.7 Succession ved overdragelse af virksomhed) om bodeling ved separation eller skilsmisse.

Bemærk - tvangsauktion

Det gælder dog ikke, hvis ejendommen forinden er solgt på tvangsauktion, og tvangsauktionskøberen - typisk en ufyldestgjort panthaver - videreoverdrager sine rettigheder til den tidligere ejers ægtefælle. I så fald behandles tvangsauktionssalget og tvangsauktionskøberens videresalg som to selvstændige ejendomshandler, og den tidligere ejers ægtefælle anses da for at have erhvervet ejendommen ved overdragelsen fra tvangsauktionskøberen. Det gælder også, selv om fogedudlægsskøde bliver udstedt direkte til ægtefællen.

Gave

Erhverves eller afstås en ejendom ved gave, er det tidspunkt, hvor modtageren underrettes om gaven, tidspunktet for erhvervelsen af ejendommen.

Hvis modtageren betaler delvist vederlag (blandet køb og gave) for ejendommen, fx ved at overtage indestående prioriteter, er aftaletidspunktet derimod afgørende.

Arveforskud

Arveforskud behandles på samme måde som gave.

Dødsfald med videre

Tidspunktet for erhvervelse og afståelse i forbindelse med dødsfald er beskrevet i afsnit (C.E.) om beskatning ved dødsfald.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.