Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.6.7 Succession ved overdragelse af virksomhed

Indhold

Dette afsnit handler om de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed og/eller af aktiver med succession.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Ved lov nr. 2226 af 29. december 2020 om afskaffelse af skattefordele ved forældrekøb af fast ejendom i virksomheds- og kapitalafkastordningen er bl.a. KSL (kildeskatteloven) § 26 A, stk. 5, og 33 C, stk. 5, ændret. Ændringen indebærer i forhold til disse bestemmelser, at det i forbindelse med opgørelsen af den forholdsmæssige værdi af bl.a. et opsparet overskud, der kan overtages af en ny erhverver eller af en ægtefælle, nu er præciseret, at kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL (virksomhedsskatteloven) § 8, stk. 1 og 2. Dette indebærer, at en forældrelejlighed fortsat indgår i det kapitalafkastgrundlag, der er udgangspunktet for opgørelsen af den nævnte forholdsmæssige del af bl.a. et opsparet overskud, der kan overtages.  

Der er ved lov nr. 1178 af 8. juni 2021 (LF 133) fastsat nye regler, som regulerer i hvilket omfang en erhverver kan overtage konto for opsparet overskud. De nye regler har virkning for overtagelser, der sker den 22. december 2020 eller senere.

Se om de nye regler i afsnit C.C.5.2.13.8 Overtagelse af konto for opsparet overskud (Succession) om overtagelse af opsparet overskud.

For overdragelser der er sket inden den 22. december 2020 var reglen, at erhververen kunne overtage det fulde opsparede overskud, når der var tale om en heloverdragelse. Ved overdragelse af en del af virksomheden eller en af flere virksomheder, kunne der alene overtages en del af det opsparede overskud, hvilket skulle opgøres efter de dagældende regler. For en nærmere beskrivelse af de dagældende regler henvises til Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.C.6.7.2 om succession efter KSL (kildeskatteloven) § 33 C.

I KSL §§ 25 A og 26 A findes der regler om ægtefællers mulighed for overtagelse af konto for opsparet overskud. Se nærmere i afsnit C.C.5.2.4.3 og C.C.5.2.4.4 om overdragelse mellem ægtefæller.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.