Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.1.1.10 Investeringsforeninger, investeringsselskaber, SIKAV'er, værdipapirfonde, kapitalforeninger, AIF-SIKAV'er og AIF-værdipapirfonde

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan et selskab, en forening m.fl. skal være for at blive anset for et investeringsselskab, et investeringsinstitut med minimumsbeskatning eller en anden form for investeringsforening.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Skatteministeriet udgav i november 2015 rapporten "Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer".

Fra den 1. juli 2012 kan der være følgende tre danske investeringsenheder (UCITS):

1)      Investeringsforeninger, som er selvstændige rets- og skattesubjekter.

2)      SIKAV'er, som er selskaber, som er selvstændige rets- og skattesubjekter.

3)      Værdipapirfonde, som nu anses for selvstændige skattesubjekter, se C.D.1.1.10.12 Værdipapirfonde.

Ved lov nr. 706 af 8. juni 2018 (bl.a. om indførelse af nye former for alternative investeringsfonde) er der indført to nye betegnelser for AIF'er. Det betyder, at fra og med 1. juli 2018 kan der være følgende tre danske EIF'er:

1) Kapitalforeninger

2) AIF-SIKAV'er

3) AIF-værdipapirfonde.

AIF'er omtales under afsnit C.D.1.1.10.5 Kapitalforeninger, AIF-SIKAV'er og AIF-værdipapirfonde "kapitalforeninger, AIF'er og AIF-værdipapirfonde.

►Ved lov nr. 1563 af 12. december 2023 (bl.a. om diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsinstitutter) er der foretaget ændringer, som har betydning for minimumsbeskattede investeringsinstitutter og mindre ændringer for investeringsselskaber. De nye regler vil blive beskrevet de relevante steder.◄

Ved lov nr. 531 af 27. marts 2021 (Udbyttebeskatning af visse udbetalinger fra kontoførende investeringsforeninger, som medfører ændringer i modtagernes ejerandele, beskatning ved et selskabs skift af status til investeringsselskab og skattepligt for investeringsselskaber af visse renter og kursgevinster) er der foretaget ændringer, som har betydning for kontoførende investeringsforeninger og investeringsselskaber, samt ved overgang fra beskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 1 til beskatning som investeringsselskab. De nye regler vil blive beskrevet de relevante steder.

Ved lov nr. 1179 af 8. juni 2021 er der foretaget ændringer, som har betydning for både investeringselskaber, minimumsbeskattede investerimgsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger. De nye regler bliver beskrevet de relevante steder.

Ved lov nr. 1181 af 8. juni 2021 er der foretaget ændringer, som har betydning for både investeringselskaber og minimumsbeskattede investerimgsinstitutter. De nye regler bliver beskrevet de relevante steder.

En af ændringerne i lov nr. 1179 af 8. juni 2021 er, at det fremgår af SEL (selskabsskatteloven) § 18, hvad skatteprocenten er for investeringsforeninger m.fl. Denne ændring har virkning fra og med indkomståret 2023.

Ved lov nr. 813 af 9. juni 2020 er der foretaget ændringer, som har betydning for investeringsselskaber og minimumsbeskattede investeringsinstitutter.

ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 og LL (ligningsloven) § 16 C blev ændret ved lov nr.  84 af 30. januar 2019. I samme lov blev der foretaget flere andre lovændringer, som vedrører investeringsforeninger og andre investeringsinstitutter.  

Ved lov nr. 1707 af 27. december 2018 om investorfradragsloven, er der i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. indført såkaldte Investeringsfradragsfonde. Investeringsfradragsfonde skal ikke etableres som en særlig juridisk enhed, men der skal være tale om enheder, som opfylder kriterierne for at være alternative investeringsfonde i henhold til FAIF-loven. Det vil afhænge af den enkelte fonds konkrete juridiske organisationsform, hvilke beskatningsregler der finder anvendelse for fonden.

Se også

Se også afsnit C.B.4 Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde mv. "Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er" og værdipapirfonde mv.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.