Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.4.1.5 Andre former for afhændelse og afståelse end salg

Indhold

Dette afsnit beskriver hvordan værdien af det afskrivningsberettigede aktiv opgøres ved andre former for afhændelse og afståelse end salg af aktivet. I afsnittet omtales erstatnings- og forsikringssummer, fx ved ekspropriation eller ved beskadigelse af aktivet, og desuden beskrives erhvervelse og afståelse ved arv, gave eller arveforskud.

Dette afsnit indeholder:

  • Regel
  • Erstatnings - og forsikringssummer
  • Gave, arv og arveforskud
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.C.6.9 Beskatning ved fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet (exitskat) Beskatning ved fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet.

Regel

Andre former for afhændelse og afståelse er sidestillet med salg. Det vil sige, at afhændelsessummer og afståelsessummer også sidestilles med salgssummer. Se AL (afskrivningsloven) § 47.

Afhændelse (frivillig) kan fx være overdragelse helt eller delvis ved gave. Afståelse (tvungen) kan være fx ved tvangsauktion eller ekspropriation.

Erstatnings- og forsikringssummer

Erstatningssummer, herunder ekspropriationserstatninger, og forsikringssummer behandles som salgssummer, hvor andet ikke særskilt er bestemt. Se AL (afskrivningsloven) § 48.

Undtagelser

Beløb der ikke behandles som salgssummer:

Gave, arv og arveforskud

Erhvervelse og afståelse ved gave, arv eller arveforskud er sidestillet med køb henholdsvis salg i afskrivningsloven. Se AL (afskrivningsloven) § 49.

Opgørelse af anskaffelsessummen og afståelsessummen

Nedenstående skema viser, hvordan anskaffelsessummen eller afståelsessummen skal fastsættes, dels når overdragelsen af aktivet bevirker, at der skal betales afgift efter boafgiftsloven eller indkomstskat, og dels når overdragelsen af aktivet ikke bevirker, at der skal betales afgift eller skat.

Hvis ...

Så ...

Overdragelsen er afgiftspligtig efter boafgiftsloven eller er indkomstskattepligtig

skal der som anskaffelsessum eller afståelsessum, benyttes det beløb, der er lagt til grund for beregningen af boafgift, gaveafgift eller indkomstskat. Se AL (afskrivningsloven) § 49, 2. pkt.

Overdragelsen ikke er afgiftspligtig eller indkomstskattepligtig

skal aktivets handelsværdi på overdragelsestidspunktet bruges som anskaffelsessum eller afståelsessum. Se AL (afskrivningsloven) § 49, 3. pkt.

Succession

Hvis erhververen efter skattelovgivningens regler indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, gælder reglerne i skemaet ovenfor ikke. Se AL (afskrivningsloven) § 49, 3. pkt.

I stedet gælder successionsreglerne i dødsboskatteloven eller i kildeskatteloven.

Omregning til kontantværdi og fordeling af overdragelsessum

Reglerne i AL (afskrivningsloven) § 45 om omregning af anskaffelsessummer og salgssummer mv. til kontantværdi og fordeling på aktiver gælder også ved overdragelser ved arv, gave og arveforskud, da der er tale om generelle regler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2008.622.ØLR

Erstatning til en partreder for mangler ved skibskraner. Erstatningssummen blev sidestillet med en salgssum efter AL (afskrivningsloven) § 48. Erstatningen, der også indeholdt erstatning for driftstab som følge af mangler ved kranerne, var skattepligtig. Se AL (afskrivningsloven) § 9, stk. 5, og SL (statsskatteloven) § 4.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.