Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.4.1.4 Moms

Moms kunne tidligere ikke regnes med ved opgørelsen af

  • anskaffelsessummer
  • forbedringsudgifter, eller
  • reparationsudgifter,

hvis momsbeløbet kunne fratrækkes som indgående afgift. Tilsvarende skulle momsen ikke regnes med ved opgørelsen af salgssummen. Se reglen i § 30 A i den tidligere afskrivningslov.

Reglen i den tidligere afskrivningslovs § 30 A er ikke videreført i den gældende afskrivningslov.

Selv om reglen i § 30 A i den tidligere afskrivningslov ikke er videreført, er retstilstanden ikke ændret. Efter afskrivningsloven kan der afskrives på anskaffelsessummen for det afskrivningsberettigede aktiv. Se AL (afskrivningsloven) § 1. Det vil sige, at der kan afskrives på den afholdte udgift. Hvis moms ikke indgår som en udgift, fordi momsen trækkes fra som en indgående afgift, skal momsbeløbet ikke regnes med i anskaffelsessummen eller afståelsessummen efter afskrivningsloven.

Efterregulering af købsmoms

Hvis købsmomsen bliver efterreguleret, fordi virksomheden ændres fra momspligtig til momsfri virksomhed, skal efterreguleringen lægges til i afskrivningsgrundlaget. Hvis virksomheden omvendt ændres fra momsfri til momspligtig virksomhed, skal efterreguleringen trækkes fra i afskrivningsgrundlaget.

Se også

Se også SKM2003.472.TSS og afsnit C.C.2.4.2.4.2.1 Afskrivning efter saldoprincippet om refusion af registreringsafgift.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.