Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.4.1.6 Salg af afskrivningsberettigede aktiver som led i næring

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan beskatningen sker, når bygninger, driftsmidler og skibe, der er erhvervet i næringsvirksomhed sælges. Desuden omtales afskrivning på næringsaktiver, opgørelse af den skattepligtige indkomst, når beskatningen sker efter SL (statsskatteloven) § 5, litra a, og forholdet til afskrivningssaldoen, når driftsmidler og skibe købes og sælges i samme indkomstår.

Dette afsnit indeholder:

  • Regel
  • Salg af bygninger
  • Salg af driftsmidler og skibe
  • Afskrivning på næringsaktiver
  • Opgørelse af den skattepligtige indkomst efter SL (statsskatteloven) § 5, stk. 1, litra a
  • Driftsmidler og skibe, der købes og sælges i samme indkomstår.

Regel

Fortjeneste eller tab ved salg af afskrivningsberettigede aktiver, der er omfattet af afskrivningsloven regnes fuldt ud med i den skattepligtige indkomst i salgsåret, hvis aktiverne hører til skatteyderens næringsvej. Se AL (afskrivningsloven) § 50. Beskatningen sker i disse tilfælde efter SL (statsskatteloven) § 5, litra a.

Henvisningen i AL (afskrivningsloven) § 50 til SL (statsskatteloven) § 5, litra a, betyder, at det er aktivets nominelle værdi, der skal bruges ved opgørelse af fortjeneste eller tab. Det vil sige, at der ikke skal ske kontantomregning af anskaffelsessummer og salgssummer ved opgørelse af fortjeneste eller tab.

Salg af bygninger

Beskatning af fortjeneste efter SL (statsskatteloven) § 5, litra a, ved salg af aktiver, der er erhvervet som led i næring, medfører, særligt ved salg af bygninger, at den fulde fortjeneste bliver beskattet. Det vil sige, at beskatning ikke kun sker af den del af fortjenesten, der svarer til de genvundne afskrivninger. Hvis fortjenesten er større end de genvundne afskrivninger, skal denne del af fortjenesten også beskattes. Der sker ikke beskatning af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningsloven, fordi denne lov ikke gælder for bygninger, der er erhvervet som led i næring. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 1, stk. 2.

Salg af driftsmidler og skibe

Ved salg af driftsmidler og skibe, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, skal saldoværdien formindskes med den del af den afskrivningsberettigede saldoværdi, der vedrører de solgte driftsmidler eller skibe. Denne del af saldoen beregnes ved, at den kontantomregnede anskaffelsessum for aktivet afskrives med de afskrivningsprocenter, der er brugt i de enkelte indkomstår.

Afskrivning på næringsaktiver

Reglen i AL § 50 indeholder ikke særlige regler om afskrivning på næringsaktiver. Afskrivning skal ske efter afskrivningslovens almindelige regler. Anskaffelsessummer og salgssummer skal derfor kontantomregnes også for næringsaktiver. Se den generelle regel i AL (afskrivningsloven) § 45.

Opgørelse af den skattepligtige indkomst efter SL (statsskatteloven) § 5, stk. 1, litra a

Beskatningen efter SL (statsskatteloven) § 5, stk. 1, litra a, sker således:

Den nominelle salgssum

÷ (den nominelle anskaffelsessum ÷ de afskrivninger, der er foretaget).

Driftsmidler og skibe, der købes og sælges i samme indkomstår

Hvis der skal ske beskatning efter SL (statsskatteloven) § 5, stk. 1, litra a, vedrørende driftsmidler og skibe, der er købt og solgt i samme indkomstår, sker der ingen påvirkning af saldoværdien.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
Spørg om skat
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.