Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.6.9 Beskatning ved fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet (exitskat)

Indhold

Dette afsnit handler om beskatning ved fysiske personers fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet (exitskat). Desuden beskrives muligheden for at vælge henstand med betalingen af den beregnede skat.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • C.C.5.2.13.6 Ophør af skattepligt om de særlige regler for exitskat for personer, der anvender virksomhedsordningen.

  • C.H.2.1.11.7 Fraflytterbeskatning om exitbeskatning af fortjenester, der er genanbragt i udenlandsk fast ejendom

  • C.H.2.1.11.8 Henstand med betaling fraflytterskat om henstand med beskatning af fortjenester, der er genanbragt i udenlandsk fast ejendom

  • C.H.2.1.23 Beskatning af udenlandske ejendomme ved fraflytning

  • C.B.2.14.2 om fraflytningsbeskatning af personers aktier (ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 38)

  • C.A.5.17.2.3.5 om beskatning af medarbejderes købe- og tegningsretter til aktier (LL (ligningsloven) § 28) 
  • C.B.1.9.2 om exitbeskatning af fordringer og finansielle kontrakter ejet af personer (KGL (kursgevinstloven) § 37)

  • C.F.1.6.4 Fraflytningsbeskatning ved skattepligtens ophør.

Om exitbeskatning af selskaber mv., se SEL (selskabsskatteloven) § 5 (ophørende selskab) og SEL (selskabsskatteloven) § 8 (aktiver, der flyttes til driftssted i anden stat mv.).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
Spørg om skat
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.