Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.1.2.2.4 Øvrige bestemmelser vedr. inddragelse af registrering

Indhold

Afsnittet handler om de øvrige bestemmelser vedrørende inddragelse af registrering efter OPKL § 11, stk. 2, nr. 2 og 3.

Afsnittet indeholder:

  • Registrering inddraget efter OPKL § 4, stk. 3
  • Registrering inddraget eller nægtet efter OPKL § 11, stk. 9
  • Registrering inddraget eller nægtet efter OPKL § 19 a, stk. 1

Registrering inddraget efter OPKL § 4, stk. 3

Hvis en virksomhed i fire på hinanden følgende afregningsperioder for det samme registreringsforhold har fået foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar af skatter eller afgifter m.v., kan Skatteforvaltningen inddrage virksomhedens registrering hos Skatteforvaltningen, for så vidt angår det pågældende registreringsforhold, medmindre virksomheden inden inddragelsen indgiver de manglende angivelser henholdsvis manglende indberetninger, jf. OPKL § 4, stk. 3, 1. pkt. Det følger af 2. pkt., at hvis Skatteforvaltningen skønner, at virksomheden ikke vil kunne fortsætte uden registreringsforholdet som nævnt i 1. pkt., inddrages tillige virksomhedens øvrige registreringer, medmindre virksomheden inden for den frist, der er anført i 3. pkt., meddeler Skatteforvaltningen, at de øvrige registreringer ønskes opretholdt. Se nærmere afsnit A.D.9.4.2 Fratagelse af registrering på baggrund af fire foreløbige fastsættelser.

Registrering inddraget eller nægtet efter OPKL § 11, stk. 9

Stilles sikkerheden efter OPKL § 11, stk. 1, ikke rettidigt, inddrages virksomhedens registrering. Stilles sikkerheden efter OPKL § 11, stk. 2 ikke rettidigt, nægtes virksomheden registrering. Se nærmere afsnit A.D.9.4.1 Inddragelse af registrering efter opkrævningsloven.

Registrering inddraget eller nægtet efter OPKL § 19 a, stk. 1

Det følger af OPKL § 19 a, stk. 1, at skatteforvaltningen kan give den registreringspligtige påbud om at udlevere eller indsende materiale efter kontrolbestemmelser i de love, der er nævnt i opkrævningslovens bilag 1, liste A og B, eller momsloven, hvis den registreringspligtige ikke har udleveret eller indsendt materialet efter begæring herom. Dette vil medføre, at hvis en registreringspligtig ikke efterkommer en anmodning om materiale efter de kontrolbestemmelserne, ovenfor, eller tilsvarende kontrolbestemmelser, som vil blive indført i de love, der er nævnt i bilag 1, liste A og B, eller momsloven, vil Skatteforvaltningen kunne give påbud om, at materialet skal indsendes inden for en fastsat frist. 

Hvis påbuddet ikke efterkommes senest 4 uger efter den i påbuddet fastsatte frist, kan Skatteforvaltningen inddrage (tvangsafmelde) eller nægte virksomhedens registrering hos Skatteforvaltningen efter den lov, der indeholder kontrolbestemmelsen, medmindre virksomheden efterkommer påbuddet inden inddragelsen eller nægtelsen. Se nærmere afsnit A.D.9.4.1.3 Påbud om at udlevere eller indsende materiale efter kontrolbestemmelser i de love, der er nævnt i bilag 1, liste A og B, og momsloven.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.