Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.1.2.3 Opgørelse af tab eller usikret og ubetalt restance

Indhold

Afsnittet handler om opgørelsen af tab eller usikret og ubetalt restance i OPKL § 11, stk. 2, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempel

Regel

Opgørelsen af tabet eller den usikrede og ubetalte restance skal vedrøre

  • moms
  • A-skat
  • AM-bidrag
  • selskabsskat
  • lønsumsafgift
  • punktafgifter eller
  • personskatter og bidrag, herunder restskat

og stamme fra driften af en eller flere virksomheder. Se OPKL § 11, stk. 2, nr. 1.

Hvis restancen vedrørende personskatter og bidrag, herunder restskat, ikke kun stammer fra en relevant virksomhed, men også skyldes en anden skattepligtig indkomst, skal der foretages en opdeling, så det sikres, at kun den del af beløbet, der kan henføres til virksomheden, medregnes.

I opgørelsen af tabet skal medregnes eventuelle personskatter og bidrag, herunder restskat, der er blevet nulstillet i forbindelse med fx konkursbehandling af et selskab. Se afsnit A.D.6 om nulstilling.

Det er den samlede usikrede og ubetalte restance eller tab, der skal være større end 50.000 kr. Beløbet kan stamme fra flere virksomheder. Opgørelsen skal ske som et nettobeløb uden renter, gebyrer og eventuelle bøder mv.

Bemærk

I henhold til § 9, stk. 4, i lov nr. 288 af 7. marts 2022 vil regler fastsat i medfør af § 11, stk. 14, i opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 573 af 6. maj 2019, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af opkrævningslovens § 11, stk. 13.

Eksempel

En person har indenfor de seneste 5 år været direktør for et anpartsselskab, der er gået konkurs med et tab på 30.000 kr. for staten. Personen deltager desuden i en igangværende virksomhed, der har en usikret restance til told- og skatteforvaltningen på 35.000 kr. Her vil det være det samlede beløb på 65.000 kr., der skal indgå i vurderingen af, om betingelserne er opfyldt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.