Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.1.2.4 Den subjektive betingelse

Indhold

Afsnittet handler om den subjektive betingelse i OPKL § 11, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Konkursrytteri
  • Notifikation for deltagelse i momskarrusel
  • Eksempler

Regel

Der skal kun stilles sikkerhed efter OPKL § 11, stk. 2, når det efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten. Se OPKL § 11, stk. 3.

Den subjektive betingelse er, at Skattestyrelsen skønner, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for, at denne igen vil oparbejde restance til staten, og dermed nærliggende risiko for at staten igen vil lide tab.

Dette vil fx være tilfældet, hvis den person, der er baggrunden for overvejelserne, på utilbørlig måde har begunstiget andre kreditorer på Skattestyrelsens bekostning, så disse kreditorer er blevet favoriseret.

Det vil også være tilfældet, hvis den virksomhed, der har påført statskassen tabet eller den usikrede restance på over 50.000 kr., har fjernet aktiver for at bringe disse i ly for kreditorerne. Fjernelse af aktiverne vil måske være strafbart som skyldnersvig. Se straffeloven § 283.

Det kan også indgå i vurderingen, om tabet eller den usikrede restance er opbygget over en længere periode i modsætning til en kortere periode umiddelbart forud for en konkurs. Hvis restancen er oparbejdet over længere tid, vil det tale for, at personen ikke har vilje eller orden på sine pligter i forhold til Skattestyrelsen og dermed større risiko for fremtidig tab for det offentlige.

Det betyder, at en virksomhed, der gik konkurs på grund af omstændigheder udefra, som virksomheden ikke kan lastes for, ikke skal sættes på forkortet afregning kun fordi den subjektive betingelse, nærliggende risiko for tab, ikke er opfyldt.

Konkursrytteri

Den subjektive betingelse vil også være opfyldt, hvis en virksomhedsejer eller den person, der har bestemmende indflydelse i selskabet, flere gange henholdsvis er gået konkurs med virksomhederne eller har ladet dem gå til tvangsopløsning ved skifteretten, og statskassen har lidt tab i den forbindelse. De nye virksomheder er typisk startet umiddelbart efter konkursen eller tvangsopløsningen af den tidligere virksomhed og på den måde, at aktiverne er købt ud af den gamle virksomhed.

Se også afsnit G.A.3.4.1.8 om konkurskarantæne.

Notifikation for deltagelse i momskarrusel

Hvis virksomheden modtager en notifikation, fordi virksomheden har deltaget i en momskarrusel, kan dette også opfylde den subjektive betingelse.

Eksempler

Følgende er eksempler på situationer, hvor der hverken bør kræves forkortet afregning eller sikkerhed.

Eksempel 1

En advokat anmelder et selskab til registrering. Han indtræder som bestyrelsesformand. Det konstateres, at han var bestyrelsesformand i et selskab, der er gået konkurs, og det offentlige har lidt et tab på mere end 50.000 kr.

Ved nærmere undersøgelser viser det sig, at advokaten er indtrådt i det tidligere selskab udelukkende med det formål at forsøge at redde dette, hvilket er mislykkedes. Konkret kan det i dette tilfælde være, at advokaten ikke har haft væsentlig indflydelse på årsagerne til selskabets konkurs, hvis han først er indtrådt efter de økonomiske problemer er opstået, og som led i hans professionelle arbejde.

Eksempel 2

Et selskab anmelder sig til registrering. Det konstateres, at et medlem af bestyrelsen tidligere har været bestyrelsesmedlem og hovedaktionær i et selskab, der fire år tidligere er gået konkurs med et tab på mere end 50.000 kr. for det offentlige. 

I den mellemliggende periode har bestyrelsesmedlemmet haft bestemmende indflydelse på et større antal andre selskaber, der har afregnet skatter og afgifter til tiden og derfor ikke har været i restance. Der er på den baggrund ikke umiddelbart grundlag for at tro, at der vil være risiko for, at det nu anmeldte selskabs virksomhed vil indebære en nærliggende risiko for, at statskassen kommer til at lide tab.

Eksempel 3

En person anmelder en frisørsalon til registrering. Det konstateres, at vedkommendes ægtefælle indtil for tre år siden har drevet en personlig entreprenørvirksomhed, der blev afmeldt med en usikret restance til told-og skatteforvaltningen på mere end 50.000 kr. I den mellemliggende periode har han fortsat driften af entreprenørvirksomheden i et selskab, der har afregnet skatter og afgifter rettidigt.

Da der ikke er tegn på, at den nu anmeldte frisørvirksomhed på nogen måde har noget at gøre med ægtefællens gamle entreprenørvirksomhed, bør reglerne om forkortet afregning eller sikkerhedsstillelse ikke bruges.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.